Tim školske i sveučilišne medicine
Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”
Služba za školsku i sveučilišnu medicinu
Laginjina 16
01-4843818

Radno vrijeme:
– neparni datumi – prije podne
– parni datumi – poslije podne

Mr. Branka Puškarić Saić, dr.med., specijalist školske i sveučilišne medicine
Slobodan Božić, mag.med.techn. email: slobodan.bozic@stampar.hr

VAŽNO!!! Studenti trebaju unaprijed dogovoriti termin na e-mail: branka.puskaric-saic@stampar.hr  ili na email: slobodan.bozic@stampar.hr

Specifične i preventivne mjera zdravstvene zaštite redovitih studenata

Na temelju Programa specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite za djecu i mladež školske dobi te redovite studente iz Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (NN br. 2/2003) za redovite studente predviđeno je:

 1. Sistematski pregled na prvoj godini
  Provodi se u svrhu kontrole zdravstvenog stanja, uvida u navike i ponašanja, prilagodbe na studij te utvrđivanja zdravstvenih rizika.
 • mjerenje tjelesne visine i težine
 • ispitivanje vidne oštrine
 • mjerenje krvnog tlaka i pulsa

Cjeloviti somatski pregled: 

 1.  Sistematski pregled sadrži uz fizikalni pregled (štitnjača, srce, pluća, trbuh,  lokomotorni sustav, dojke , vanjsko spolovilo muškaraca, oštrina vida, vid na boje, RR, TV, TT, ITM), zdravstvenu (osobnu i obiteljsku) i socijalnu anamnezu. Obavezni dio sistematskog pregleda je i anketa o navikama (prehrana, tjelesna aktivnost, pušenje, alkohol, droge) i spolnom ponašanju.
 2. Pregled prije prijama u studentski dom
  Pregled se provodi u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu temeljem Zakona o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti. Sastoji se od zdravstvene (osobne i obiteljske) i socijalne anamneze – ciljano na tuberkulozu i ostale zarazne bolesti i fizikalnog pregleda.
 3. Timski rad sa studentima s posebnim potrebama za kolegij tjelesne i zdravstvene kulture
  Početkom svakog semestra suradnjom nadležnog liječnika fakulteta i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuje se program tjelesne i zdravstvene kulture za studente sa zdravstvenim problemima.
 4. Savjetovališni rad
  Svrha savjetovališnog rada je pomoć studentima u rješavanju najznačajnijih i najčešćih problema vezano uz: prilagodbu na fakultet, probleme učenja, reproduktivnog zdravlja (spolno prenosive bolesti, trudnoće i planiranje obitelji), kroničnih poremećaja zdravlja, zlouporabe psihoaktivnih droga i drugih oblika ovisnosti.
 5. Posebni programi praćenja studenata sa zdravstvenim rizicima, rizičnim ponašanjima i kroničnim poremećajima zdravlja
 6. Namjenski pregledi i izdavanje liječničkih potvrda na zahtjev studenata:
  – u svrhu utvrđivanja zdravstvenih razloga za mirovanje studentskih obaveza ili nadoknađivanje nastavnih  obveza;
  – za smještaj u jednokrevetnoj sobi u studentskom domu iz zdravstvenih razloga;
  – za ostvarivanje prava na prilagodbu nastavnog procesa i polaganje ispita u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagreb
 7. Zdravstveni odgoj
  Provodi se integrirano uz sistematske preglede i screeninge ili kao zasebna aktivnost. Metode rada su: predavanja, rad u malim skupinama, individualni rad i tribine.

Zdravstvena zaštita studenata tijekom studija u Zagrebu

Zdravstvenu zaštitu tijekom studija možete koristiti kako slijedi: 

 • Liječnika opće medicine za liječenje bolesti, stomatologa i ginekologa možete izabrati u tri doma zdravlja u Zagrebu: DZ Centar, Zapad i Istok u pravilu prema mjestu stanovanja.
  Studenti koji zadrže izabrane liječnike u mjestu stalnog prebivališta tijekom studija u Zagrebu imaju pravo  na hitnu medicinsku pomoć.
 • Preventivnu zdravstvenu zaštitu: sistematski pregled na I. godini studija, pregled za smještaj u studentski dom, program nastave tjelesne i zdravstvene kulture za studente s kroničnim bolestima, ostvarivanje prava na mirovanje studentskih obveza iz zdravstvenih razloga i jednokrevetne sobe u studenskom domu obavljaju specijalisti školske medicine u Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba. Za svaki fakultet imenovan je nadležni liječnik. 
 • Za Hrvatsko katoličko sveučilište imenovana je dr Puškarić Saić Branka, Dom zdravlja Centar, Laginjina 16
Hrvatsko katoličko sveučilište