Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Javni službenik na radnom mjestu III. vrste – stručni referent/Stručni referent u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 2 (dva) mjeseca – 1 izvršitelj.

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– stečeno obrazovanje za visokokvalificiranog radnika (VKV) ili srednjoškolsko obrazovanje tehničke struke (električar, vodoinstalater),

– položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara,

– položen ispit za rukovoditelja uređaja za grijanje,

– najmanje jedna godina radnog iskustva.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti:

– životopis,

– domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu,

– dokaz o završetku stečenog obrazovanja za visokokvalificiranog radnika (VKV) ili srednjoškolskom obrazovanju tehničke struke (električar, vodoinstalater),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju).

Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom u postupku.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rješenje o prijmu izabranog kandidata dostavlja se javnom objavom na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu:

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ – STRUČNI REFERENT”.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

KLASA: 100-01/21-02/02

URBROJ: 498-03-02-01/2-21-04

Zagreb, 1. lipnja 2021. godine

 

 

                                                                      PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                                                              prof. dr. sc. Gordan Črpić