HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 135. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-027 od dana 5. rujna 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

RJEŠENJE O PRIJMU

Edita Kitner izabire se na radno Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za poslove studija; Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,115, uz probni rad od šest (6) mjeseci.

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za poslove studija; Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija, objavljen u Narodnim novinama broj 107/2022 od 16. rujna 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

                                                                                                REKTOR

                                                                                                              prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.