Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 138. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-042 od dana 15. studenog 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

RJEŠENJE O PRIJMU

Zdenko Plenković izabire se na radno mjesto Namještenik na radnom mjestu III. Vrste – Vratar u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za pomoćne poslove, na određeno vrijeme, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 0,776, uz probni rad od šest (6) mjeseci.

Obrazloženje
Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Namještenik na radnom mjestu III. Vrste – Vratar u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za opće poslove; Odsjek za pomoćne poslove, na određeno vrijeme, u punom radnom uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca, objavljen u Narodnim novinama broj 137/2022 od 23. studenog 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci Rješenja.

REKTOR

prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

Hrvatsko katoličko sveučilište