Hrvatsko katoličko sveučilište

KLASA: 100-01/22-02/01

URBROJ:498-03-02-01-22-029

 

Zagreb, 09. rujna 2022. godine

 

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-22-026 od dana 4. srpnja 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Marija Margetić izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,115 uz probni rad od 6 mjeseci.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme, u punom radnom uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, objavljen u Narodnim novinama broj 81/2022 od 13. srpnja 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog  odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

 

                                                                                                        REKTOR

                                                                                                                 prof. dr. sc. Željko Tanjić