HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/20-02/01

URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-01

 

Zagreb, 14. srpnja 2020. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 121. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-01, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Nikolina Kanić izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za studentska pitanja; Odjel za redovite i izvanredne studente na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj,  s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova 1,115 sukladno Pravilniku o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za studentska pitanja; Odjel za redovite i izvanredne studente na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 73/2020 od 26. lipnja 2020. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

 

                                                                                               REKTOR

 

                                                                                                             prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od primitka rješenja.

 

Dostaviti:

  1. Nikolina Kanić, mag. pol.
  2. Kandidati prijavljeni na Natječaj
  3. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove