Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01/3-22-03 od dana 12. siječnja 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Renato Vrebac izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Odjela) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,232 uz probni rad od 6 mjeseci.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Odjela) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na neodređeno vrijeme, u punom radnom uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, objavljen u Narodnim novinama broj 8/2022 od 19. siječnja 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog  odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

                                                                                                REKTOR

                                                                                                                 prof. dr. sc. Željko Tanjić