HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-08

 

Zagreb, 12. prosinca 2019. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 119. Pravilnika o ustroju i o radu, Odluke, KLASA: 100-01/19-02/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-04, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Danijela Šujster Premužić izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova 1,406 sukladno Pravilniku o ustroju i o radu.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 109/2019 od 13. studenoga 2019. godine. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

 

                                                                                              

REKTOR

                                                                                                prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od primitka rješenja.

 

Dostaviti:

  1. Danijela Šujster Premužić, dipl. iur.
  2. Kandidati prijavljeni na Natječaj
  3. Odjel za pravne i kadrovske poslove