Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01/3-22-05 od dana 8. veljače 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Ivana Mintas Kos izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,794, uz probni rad od 6 (šest) mjeseci.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, objavljen u Narodnim novinama broj 18/2022 od 9. veljače 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog  odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

 

                                                                                                REKTOR

                                                                                                                 prof. dr. sc. Željko Tanjić