HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 7. lipnja 2024. godine

Na temelju članka 18. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 3. Pravilnika o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/24-02/03, URBROJ: 498-03-02-01-24-14 od dana 14. svibnja 2024. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

RJEŠENJE O PRIJMU

Filip Boras izabire se na radno mjesto Informatički savjetnik na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 2,25.

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Informatički savjetnik, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 56/2024 od 15. svibnja 2024. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

 

                                                                                                REKTOR

                                                                                                             prof. dr. sc. Željko Tanjić

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

 

Dostaviti:

  1. Filip Boras
  2. Kandidati prijavljeni na Natječaj javnom objavom na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta
  3. Služba za financijsko poslovanje i računovodstvo
  4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište