Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 135. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-22-046 od 22. studenoga 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor, prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

 

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

 

Nela Katić Novačić izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,115 uz probni rad od 6 mjeseci.

 

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa  za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za studentska pitanja u Odjelu za studente poslijediplomskih studija, na određeno vrijeme, u punom radnom uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, objavljen u Narodnim novinama broj 139/2022 od 30. studenoga 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta.

Na temelju navedenog  odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

                                                                                                            REKTOR

                                                                                                prof. dr. sc. Željko Tanjić

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.