Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 135. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-027 od dana 5. rujna 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Aleksandra Gečević izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,406, uz probni rad od šest (6) mjeseci.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i ostalih ustrojstvenih jedinica, Voditelj Odjela za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, objavljen u Narodnim novinama broj 107/2022 od 16. rujna 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog  odlučeno je kao u izreci Rješenja.

                                                                                               

   REKTOR

                                                                                                              prof. dr. sc. Željko Tanjić