Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 135. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/22-02/01, URBROJ: 498-03-02-01-01-22-017 od dana 25. travnja 2022. godine o postupku prijma te Izvješća komisije za provođenje postupka prijma,  rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić, donosi

 

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Dorotea Valečić izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za poslove studija; Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,115, uz probni rad od šest (6) mjeseci.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik, Stručni suradnik u Službi za poslove studija; Odjel za administrativno-tehničku potporu izvođenja studija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, objavljen u Narodnim novinama broj 50/2022 od 27. travnja 2022. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće rektoru Sveučilišta. Na temelju navedenog  odlučeno je kao u izreci Rješenja.

 

                                                                                                     REKTOR

                                                                                                                 prof. dr. sc. Željko Tanjić