HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 100-01/21-02/09

URBROJ: 498-03-02-03/1-21-78

 

Zagreb, 15. listopada 2021. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke o prijmu na upražnjeno radno mjesto, KLASA: 100-01/21-05/01, URBROJ: 498-03-02-01/2-21-06  od 30. kolovoza 2021. godine i Izvješća komisije za provođenje postupka prijma, prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Anita Petrinec izabire se na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu prorektora, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od  50% u odnosu na puno radno vrijeme uz  probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,115 sukladno Pravilniku o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu prorektora, na neodređeno vrijeme u  nepunom radnom vremenu od  50% u odnosu na puno radno vrijeme u nepunom radnom vremenu od  50% u odnosu na puno radno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj objavljen u Narodnim novinama broj 96/2021 od 1. rujna 2021. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija za provođenje postupka prijma dostavila je Izvješće čelniku Sveučilišta, slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

                                                                         

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište