HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/21-02/01

URBROJ: 498-03-02-01-01/1-21-01

Zagreb, 2. veljače 2021. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 126. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-09 od dana 11. prosinca 2020. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke od 11. prosinca 2020. godine, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-21-11 od 28. siječnja 2021. godine o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Nikola Vrabec izabire na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka „Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta“, KK.01.1.1.09.0027 od 29. lipnja 2020. godine, za rad s nepunim radnim vremenom (25 sati tjedno), uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,115 sukladno Pravilniku o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte; Odjel za projekte, na određeno vrijeme do 28. veljače 2022. godine, odnosno do završetka „Projekta znanstvene infrastrukture Instituta za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta“, KK.01.1.1.09.0027 od 29. lipnja 2020. godine, za rad s nepunim radnim vremenom (25 sati tjedno), uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 141/2020 od 18. prosinca 2020. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

 

                                                                                               REKTOR

                                                                                                           prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od primitka rješenja.