HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/20-02/01

URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-05

 

Zagreb, 23. prosinca 2020. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 126. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/20-05/02, URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-08, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

 

Renato Vrebac izabire na radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik/ Stručni savjetnik u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,232 sukladno Pravilniku o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik/ Stručni savjetnik u Službi za poslove studija; Odjel za primjenu ECTS bodova i priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 131/2020 od 27. studenoga 2020. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

 

 

                                                                                               REKTOR

 

 

                                                                                                            prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od primitka rješenja.

 

 

Dostaviti:

  1. Renato Vrebac
  2. Kandidati prijavljeni na Natječaj javnom objavom na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta
  3. Ured za odnose s javnošću
  4. Služba za pravne, kadrovske i opće poslove