HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

KLASA: 112-01/21-02/01

URBROJ: 498-03-02-01/2-21-04

 

Zagreb, 12. svibnja 2021. godine

 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 133. Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Odluke, KLASA: 100-01/21-05/01, URBROJ: 498-03-02-01/2-21-03, o prijmu na upražnjeno radno mjesto izvan nastave od dana 22. ožujka 2021. godine te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Ivana Sučić izabire se na radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova radnog mjesta 1,406 sukladno Pravilniku o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 30/2021 od 26. ožujka 2021. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.

 

 

                                                                                REKTOR

                                                                                                    prof. dr. sc. Željko Tanjić

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja kandidati mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.