Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Institut za kompleksne sustave

Institut za kompleksne sustave Hrvatskog katoličkog sveučilišta je istraživačka sastavnica Sveučilišta usmjerena na znanstvena i stručna interdisciplinarna istraživanja kompleksnih sustava. Istraživanja u Institutu se bave važnim sustavima u društvu, ekonomiji, tehnologiji, biologiji, medicini i drugim područjima za čije je razumijevanje nužan sveobuhvatni i cjeloviti interdisciplinarni pristup koji nadilazi tradicionalne redukcionistički usmjerene pristupe i metodologije. Institut će provoditi fundamentalna znanstvena istraživanja u području znanosti o kompleksnim sustavima, primijenjena znanstvena istraživanja kompleksnih sustava u svim područjima u kojima se susreću kompleksni sustavi te stručna istraživanja, studije i ekspertize kompleksnih sustava. Institut okuplja istraživače sa znanjima i istraživačkim kompetencijama iz prirodnih, tehničkih, društvenih, biomedicinskih i drugih znanstvenih područja, potiče i potpomaže njihovu suradnju te osigurava organizacijske, administrativne i tehničke preduvjete za istraživanja kompleksnih sustava. Zadaća Instituta je potpomagati metodološki razvoj svih znanstvenih područja na Sveučilištu čiji predmet istraživanja obuhvaća kompleksne sustave.

Aktivnosti Instituta za kompleksne sustave obuhvaćaju:

 • Osmišljavanje, razradu, vođenje i izvedbu fundamentalnih znanstvenih istraživanja u području znanosti o kompleksnim sustavima i drugim povezanim znanstvenim područjima
 • Osmišljavanje, razradu, vođenje i izvedbu primijenjenih znanstvenih istraživanja kompleksnih sustava
 • Osmišljavanje, razradu, vođenje i izvedbu stručnih istraživanja, studija i ekspertiza kompleksnih sustava, kako za potrebe Sveučilišta, tako i za naručitelje izvan Sveučilišta
 • Postupke prijave na natječaje iz izvora izvan Sveučilišta (domaće i strane institucije i zaklade te drugi izvori) radi financiranja istraživačkih aktivnosti koje se provode u Institutu
 • Suradnju sa znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu na istraživanjima kompleksnih sustava
 • Organizaciju znanstvenih i stručnih skupova u području znanosti o kompleksnim sustavima, povezanih područja znanosti i primjena
 • Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima u području znanosti o kompleksnim sustavima, povezanih područja znanosti i primjena
 • Publiciranje rezultata istraživanja u znanstvenim i stručnim časopisima
 • Popularizaciju rezultata istraživanja i druge oblike diseminacije istraživačkih rezultata Instituta
 • Suradnju sa sastavnicama Sveučilišta na metodološkom razvoju njihovih područja istraživanja koja obuhvaćaju kompleksne sustave
 • Organiziranje i provedbu raznih oblika usavršavanja za znanstvenike Sveučilišta i znanstvenike drugih znanstvenih institucija u metodologiji i pristupima istraživanja kompleksnih sustava
 • Druge aktivnosti povezane s istraživanjem kompleksnih sustava

 

 

 

 

 

 

Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Ured obavlja poslove prijave znanstvenih i stručnih projekata na interne natječaje koje objavljuje Sveučilište, kao i na ostale javne i druge natječaje, posebno natječaje Europske unije.

Također obavlja poslove izrade projektne dokumentacije za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, te sve potrebne poslove u svrhu povećanja realizacije projekata i što uspješnijeg sudjelovanja Sveučilišta u korištenju fondova Europske unije.

Ured pruža pomoć nastavnicima i suradnicima prilikom prijavljivanja, vođenja, realizacije te završavanja projekata i međunarodnih projekata.

KONTAKT
Tel: +385 (0) 1 3706 662
e-mail: uredzaprojekte@unicath.hr