Služba za strateško planiranje, razvoj i projekte

Otvoreni poziv za prijavu projekata u sklopu EUSDR-a

Dunavski fond za strateške projekte (DSPF) najnovija je mogućnost financiranja koju sufinanciraju EU i grad Beč u uskoj suradnji s tzv. EuroViennaom u sklopu PA 10 sa svrhom potpore u provedbi međudržavnih strateških transnacionalnih projekata usklađenih s ciljem Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), uz dodatnu vrijednost povezivanja u sklopu politike proširenja/susjedstva.

Predviđeno je financiranje 10 do 12 projekata, čije trajanje ne smije biti dulje od 12 mjeseci. Plan početka projekta predviđen je potkraj 2017. godine, najvjerojatnije u listopadu sa završetkom 30. rujna 2018. godine. Predviđa se financiranja pojedinačnog projekta u iznosu od 70.000 do 100.000 eura, a ukupni iznos financiranja u sklopu ovoga poziva je oko milijun eura. Projekt predviđa partnerstvo s najmanje jednim partnerom, a propisani su uvjeti za nositelja, kao i za partnere.

Prihvatljivi partneri su javne i privatne organizacije/tijela s pravnom osobnošću iz sljedećih kategorija:

  • nacionalne, regionalne i lokalne vlasti,
  • mala/srednja poduzeća/start-upovi,
  • akademska zajednica i sveučilišta (osobito su istaknuta istraživanja primijenjena u praksi),
  • udruge i socijalni partneri.

Uvjeti na koje mora odgovoriti projektna prijava kako bi bila prihvatljiva za financiranje:

  • treba odgovoriti na stvarne potrebe Podunavlja,
  • nisu prethodno financirana,
  • ne uklapaju se u neki drugi regionalni ili EU program,
  • važna je održivost i moraju biti jasno strateški usmjereni.

Prijave su otvorene do sredine veljače 2017. godine, a više informacija o prijavi, kao i svu projektnu dokumentaciju možete pronaći na stranicama  Dunavskoga fonda za strateške projekte (DSPF).

Krajnji rok za prijavu je 15. veljače 2017. godine, a prijave se trebaju, kao preduvjet prije slanja IB-u, poslati na adrese koordinatora (Slovačka i Srbija) iz prioritetne skupine PA 7 Dunavske strategije Jaroslavi  Szudi i Dijani Štrbac, koje su ovlaštene dati potporu (s tim da letter of support nije potreban) projektima koji pristižu iz PA 7.

Informaciju o prijavi, projektu potrebno je dostaviti i predstavniku iz Republike Hrvatske u PA 7, Miroslavu Lovriću.

Više o pozivu možete pronaći na stranicama DSPF-a i MZOS-a.