Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

PREDMET

P

S

M

PRK

PK

T

KL

PKL

ECTS

Filozofija i etika u sestrinstvu

30

15

0

0

0

0

0

0

2

Osnove medicinske kemije i biokemije

15

5

5

0

0

0

0

0

1

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

20

0

0

0

0

0

0

0

2

Anatomija

30

0

0

20

0

0

0

0

3

Fiziologija

30

0

0

20

0

0

0

0

3

Mikrobiologija s parasitologijom

30

0

0

15

0

0

0

0

3

Osnove zdravstvene njege

40

25

0

0

30

0

75

120

10

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

30

0

0

0

0

0

0

0

2

Uvod u teologiju

30

0

0

0

0

0

0

0

4

P – predavanja, S – seminar, M – metodičke vježbe, PRK – pretkliničke vježbe, PK – vježbe u praktikumu, T – terenska nastava, KL – kliničke vježbe, PKL – posebne kliničke vježbe.

 

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva

Godina studija: 1.

Semestar: 2.

PREDMET

P

S

M

PRK

PK

T

KL

PKL

ECTS

Informatika u zdravstvenoj njezi

15

0

0

0

30

0

0

0

2

Komunikacijske vještine

15

0

15

0

0

0

0

0

2

Farmakologija

30

0

0

15

0

0

0

0

3

Proces zdravstvene njege

50

30

0

0

30

0

150

60

11

Dijetetika

30

15

0

15

0

0

0

0

3

Kliničke vježbe zdravstvene njege

0

0

0

0

0

0

120

30

5

Izborni predmet

30

0

15

0

0

0

0

0

4

P – predavanja, S – seminar, M – metodičke vježbe, PRK – pretkliničke vježbe, PK – vježbe u praktikumu, T – terenska nastava, KL – kliničke vježbe, PKL – posebne kliničke vježbe.

 

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva

Godina studija: 1.

Semestar: 1.

PREDMET

P

S

M

PRK

PK

T

KL

PKL

ECTS

Palijativna skrb s praktikumom I

40

0

0

0

0

0

160

0

10

Holistički pristupi u palijativnoj skrbi

30

15

0

0

0

0

0

0

4

Statističke metode

15

0

30

0

0

0

0

0

3

Teorije etike i etičke dileme

30

15

0

0

0

0

0

0

4

Kvantitativna paradigma istraživanja

30

0

30

0

0

0

0

0

5

Izborni predmet

15

15

0

0

0

0

0

0

4

P – predavanja, S – seminar, M – metodičke vježbe, PRK – pretkliničke vježbe, PK – vježbe u praktikumu, T – terenska nastava, KL – kliničke vježbe, PKL – posebne kliničke vježbe.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište