HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 26. ožujka 2021. godine

 

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

 

 

Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj.

 

Opis poslova iz Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

  • nadzire vođenje zakonski propisanih kadrovskih evidencija iz radno-pravnih odnosa, zdravstvene i socijalne zaštite zaposlenih,
  • nadzire i koordinira postupke izbora u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička, stručna zvanja i postupke zapošljavanja osoba izvan nastave,
  • nadzire i koordinira postupke raspisivanja i objave natječaja za prijam na radna mjesta,
  • nadzire i koordinira sve poslove vezane uz početak i završetak natječajnog postupka,
  • priprema odluke o prijmu i rasporedu novih zaposlenika,
  • izrađuje ugovore o radu, rješenja i odluke iz područja radnih odnosa,
  • izrađuje statističke podatke o nastavnicima i ostalim zaposlenima na Sveučilištu,
  • pravodobno obavještava nadležno ministarstvo o svim promjenama zaposlenika Sveučilišta;
  • obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Službe, tajnika i nadležnog prorektora.

 

Podaci o plaći iz Pravilnika o ustroju i o radu Hrvatskog katoličkog sveučilišta:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,406 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.