HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 7. lipnja 2024. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Viši referent u Službi za financijsko poslovanje i računovodstvo, Odjelu za računovodstvo na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
– priprema podatke za obračun mjesečnih izdataka (plaća) zaposlenika i naknada za rad vanjskih suradnika
– vodi analitičku evidenciju o potrošačkim kreditima i usuglašavanje s evidencijama kod davaoca kredita te evidenciju o administrativnim i sudskim zabranama
– izdaje potvrde koje se odnose na novčana primanja radnika
– obračunava mjesečno naknade za bolovanja
– vodi analitičku evidenciju izdataka za zaposlene (plaća)
– dostavlja tražene statističke podatke i izvješća o izdatcima (plaćama) zaposlenih
– ispisuje zbirnu rekapitulaciju izdataka (plaća), obračunava doprinose po općinama, otpremnine, jubilarne nagrade, dječje darove i sl.
– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja računovodstva i voditelja Službe.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,7 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište