HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 1. rujna 2021. godine

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

1. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda ili službe (Tajnik Sveučilišta), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
– vodi i koordinira radom Tajništva;
– brine o učinkovitom funkcioniranju;
– koordinira rad voditelja ureda;
– brine i sudjeluje u pripremi općih akata, strateških planova i projekata Sveučilišta i
sastavnica;
– vodi pregovore s drugim visokim učilištima u zemlji i inozemstvu o međusobnim
odnosima izvan nastavnog i znanstvenog rada po ovlasti rektora;
– priprema i organizira poslove oko ustrojavanja sastavnica i ustrojbenih jedinica
Sveučilišta;
– sudjeluje u izradi i provedbi strateških planova Sveučilišta i planova razvoja
djelatnosti Sveučilišta;
– brine o provedbi poslovnih procesa;
– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu prorektora i rektora.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,134 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

2. Javni službenik na položaju I. vrste – rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi (Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
– organizira i koordinira rad Službe;
– nadzire vođenje evidencije iz područja radnih odnosa;
– daje pravne stručne savjete i mišljenja sastavnicama Sveučilišta, nastavnicima, suradnicima i ostalima;
– vodi evidenciju o isteku izbornih razdoblja nastavnog osoblja i izbornih funkcija te obavještava nadležna tijela radi raspisivanja natječaja;
– izdaje potvrde, uvjerenja i rješenja iz djelokruga rada Službe;
– izrađuje statističke izvještaje iz djelokruga svoga rada;
– nadzire vođenje evidencije radnika u dopunskom radu i evidencije ugovora o djelu;
– priprema potrebne materijale za obavljanje znanstveno-nastavne djelatnosti Sveučilišta;
– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu tajnika, nadležnog prorektora i rektora.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,794 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

3. Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove) u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
-nadzire vođenje zakonski propisanih kadrovskih evidencija iz radno-pravnih odnosa, zdravstvene i socijalne zaštite zaposlenih;
– nadzire i koordinira postupke izbora u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička, stručna zvanja i postupke zapošljavanja osoba izvan nastave;
– nadzire i koordinira postupke raspisivanja i objave natječaja za prijam na radna mjesta;
-nadzire i koordinira sve poslove vezane uz početak i završetak natječajnog postupka;
– priprema odluke o prijmu i rasporedu novih zaposlenika;
– izrađuje ugovore o radu, rješenja i odluke iz područja radnih odnosa;
– izrađuje statističke podatke o nastavnicima i ostalim zaposlenima na Sveučilištu;
– pravodobno obavještava nadležno ministarstvo o svim promjenama zaposlenika Sveučilišta; – obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Službe, tajnika i nadležnog prorektora.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,406 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

4. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u U uredu prorektora, na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 50% u odnosu na puno radno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

Opis poslova:
-prepisuje i umnožava materijale za potrebe prorektora;
– dogovara prijam nastavnika i ostalih zaposlenika;
– dogovara prijam predstavnika studenata, akademske zajednice i ostalih;
– vodi evidenciju o međunarodnoj suradnji;
– po potrebi priprema materijale za sjednice odjela i Senata iz područja međunarodne suradnje;
obavlja poslove zapisničara;
– piše dopise za potrebe prorektora te arhivira dio dokumentacije;
– obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu voditelja Ureda i prorektora.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,115 i važeće osnovice za izračun plaće u javnim službama, uz uvećanje plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Hrvatsko katoličko sveučilište