OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za vrijeme trajanja projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda, “Razvoj združenog diplomskog studija sofverskog inženjerstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Katoličkog sveučilišta Pazmany Peter”, UP.03.1.1.02.0033 uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog područja,

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– aktivno poznavanje dvaju svjetskih jezika (obvezan je engleski jezik),

-poznavanje rada na osobnom računalu.

 

U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu pristupnici moraju priložiti:

– životopis,

– domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stjecanju akademskog naziva,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) i

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Pisano testiranje se sastoji od provjere poznavanja engleskog jezika i još jednog svjetskog jezika te provjere poznavanja rada na osobnom računalu. Nakon provedenih pisanog i usmenog testiranja (intervjua), može se provesti psihološko testiranje kandidata.

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

Na oglas se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta naveden je na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa.

Prijavom na oglas pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za zapošljavanje, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (”Narodne novine”, broj 42/18).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta oglasa dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”za oglas za radno mjesto”.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište