Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, od 17. do 18. veljače 2022. godine Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je edukaciju “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi“ – Modul 1 – Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba. U uvodnom dijelu edukacije izražena je dobrodošlica domaćim i internacionalnim sudionicima te im je predstavljena misija i vizija Centra.

Tijekom dvodnevne edukacije sudionici su razmijenili vlastita iskustva i poteškoće s kojima su se susretali te su usvajali aktualna znanja u okviru tema poput dostojanstva čovjeka, oblika i vrsta zlostavljanja, posljedica zlostavljanja, prepoznavanja rizičnih i zaštitnih čimbenika, razumijevanja moći u crkvenim i društvenim institucijama, profila žrtve/preživjelih i počinitelja te kako dalje nakon zlostavljanja. Edukacija je sadržavala 6 tematskih cjelina unutar kojih su sudionici imali prilike stečena teorijska znanja primijeniti na stvarnim primjerima.

Na kraju edukacije sudionici su iznijeli svoje dojmove o edukaciji, širenju vidika u ovom području te im je dodijeljena potvrda o sudjelovanju na održanoj edukaciji.