1. Status curriculuma preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih zdravstvenih studijskih programa u RH,
  2. Izrada zajedničke knjižice kliničkih vještina,
  3. Razmatranje mogućnosti osnivanja poslijediplomskih studijskih programa odnosno zajedničkog doktorskog studija,
  4. Statusna pitanja diplomiranih studenata sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih zdravstvenih studija,
  5. Izbor predsjedatelja/predsjedateljice Dekanske konferencije sveučilišnih zdravstvenih studija za sljedeće dvogodišnje razdoblje,
  6. Razno.

Dekanskoj konferenciji prisustvovali su: prof. dr. sc. Stipan Janković, pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Danijela Malnar, dekanica Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, prof. dr. sc. Mauro Štifanić, v. d. dekan Medicinskog fakulteta u Puli, prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dekanica Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta Libertas,  doc. dr. sc. Nataša Skitarelić, pročelnica Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru, doc. dr. sc. Marijana Neuberg, pročelnica Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever, izv. prof. dr. sc.  Marta Čivljak, pročelnica Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta, izv. prof. dr. sc. Ante Obad,  pomoćnik za inovacije i razvoj Sveučilišnog odjela zdravstvenih studij Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Davorka Sutlović,  pomoćnica pročelnika za nastavu Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilište u Splitu, prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu i studente Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Martina Smolić, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, doc. dr. sc. Štefica Mikšić, prodekanica za odnose s nastavnim bazama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Matek Sarićzamjenica pročelnice Odjela za zdravstvene studije sveučilišta u Zadru, dr. sc. Sanja Zoranić, Voditeljica studija Sestrinstvo – Sveučilište u Dubrovniku,  Vesna Mijoč, voditeljica Kabineta vještina i koordinatorica kliničke nastave na studiju sestrinstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Dijana Majstorović, voditeljica stručnog preddiplomskog studija Sestrinstvo, Medicinski fakultet u Puli te doc. dr. sc. Ivana Barać, predsjednica Katedre za sestrinstvo i palijativnu medicine Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 

Na sljedeće dvogodišnje razdoblje predsjedatelja Dekanske konferencije sveučilišnih zdravstvenih studija izabran je prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Za tajnicu Dekanske konferencije sveučilišnih zdravstvenih studija izabrana je doc. dr. sc. Marijana Neuberg, pročelnica Odjela za sestrinstvo Sveučilišta Sjever.

 

Tekst i fotografije: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek