Na temelju članka 50. b, stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (”Narodne novine”, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17), čl. 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (”Narodne novine”, broj 78/17) i članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

ODLUKU O OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA

 

I.

Obustavlja se provedba postupka Javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama, broj 88/2017 od 1. rujna 2017. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto:

voditelj Odjela u Službi za stručno-administrativne, opće  i tehničke poslove; Odjel za pravne, kadrovske i poslove studija, na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

 

II.

Ova Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Sukladno Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi postupak provedbe Javnog natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu). Slijedom navedenog valjalo je odlučiti kao u izreci ove Odluke.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište