Na temelju članka 50. b, stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, čl. 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-142, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave, Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-170, o izmjenama i dopunama Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-142 od 14. studenog 2017. godine i raspisanog Natječaja, Izvješća o provedenom natječajnom postupku i članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA

 

I.

Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja, objavljenog u Narodnim novinama, broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto: 4. spremač u Službi za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove; Odjel za opće i tehničke poslove; Odsjek za tehničke poslove, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

 

II.

Ova Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Sukladno Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi postupak provedbe Natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu). Slijedom navedenog valjalo je odlučiti kao u izreci ove Odluke.