Tekst natječaja u PDF-u  za isprint

Na temelju članaka 77. i 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članaka 72. i 105. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni), članaka 11., 12., 13. i 14. Pravilnika o studijima i studiranju, Prijedloga stručnih vijeća: Odjela za komunikologiju, Odjela za povijest, Odjela za psihologiju, Odjela za sestrinstvo i Odjela za sociologiju i Odluke Senata od 10. prosinca 2020. godine, KLASA: 602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-01-02/2-20-174, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

NATJEČAJ
za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija
Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni)
u akademskoj godini 2021./2022. 

OPĆI DIO

Odlukom o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) u akademskoj godini 2021./2022. utvrđuju se uvjeti upisa za osobe koje će se po prvi put u akademskoj godini 2021./2022. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (dalje u tekstu: Sveučilište) upisati u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija:

Komunikologija
– Povijest
– Povijest (dvopredmetni)
– Psihologija
– Sestrinstvo
– Sociologija
– Sociologija (dvopredmetni)

Upisna kvota

Upisna kvota za upis redovitih i izvanrednih studenata u akademskoj godini 2021./2022. iznosi:

 1. Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija – redoviti studenti
  Upisna kvota za EU državljane: ukupno 45 (40+5)
  Upisna kvota za strane državljane: 1
  Pristupnik s pravom prednosti: 1
  Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1
  Kapacitet: 48

 

 1. Preddiplomski sveučilišni studij Povijest – redoviti studenti
  Upisna kvota za EU državljane: ukupno 25
  Upisna kvota za strane državljane: 1
  Pristupnik s pravom prednosti: 1
  Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1
  Kapacitet: 28

 

 1. Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni) – redoviti studenti
  Upisna kvota za EU državljane: ukupno 25
  Upisna kvota za strane državljane: 1
  Pristupnik s pravom prednosti: 1
  Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1
  Kapacitet: 28

 

 1. Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija – redoviti studenti
  Upisna kvota za EU državljane: ukupno 45 (40+5)
  Upisna kvota za strane državljane: 1
  Pristupnik s pravom prednosti: 1
  Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1
  Kapacitet: 48

 

 1. Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – redoviti studenti
  Upisna kvota za EU državljane: 40
  Upisna kvota za strane državljane: 1
  Pristupnik s pravom prednosti: 1
  Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1
  Kapacitet: 43

 

 1. Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – izvanredni studenti

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 45 (40+5) i to unutar kvote za EU državljane: 25 pristupnika u kvoti 24+, a 20 pristupnika u redovitoj kvoti. Pravo natjecanja u Kvoti 24+ imaju pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine. U slučaju nepopunjavanja upisne kvote koja je unutar kvote za EU državljane rezervirana za pristupnike starije od 24 godine, Sveučilište će povećati utvrđenu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.
Upisna kvota za strane državljane: 0
Pristupnik s pravom prednosti: 0
Kapacitet: 45

 

 1. Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija – redoviti studenti
  Upisna kvota za EU državljane: ukupno 30
  Upisna kvota za strane državljane: 1
  Pristupnik s pravom prednosti: 1
  Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1
  Kapacitet: 33

 

 1. Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija (dvopredmetni) – redoviti studenti
  Upisna kvota za EU državljane: ukupno 25
  Upisna kvota za strane državljane: 1
  Pristupnik s pravom prednosti: 1
  Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1
  Kapacitet: 28

 

Pravo prednosti upisa, bez obzira na ostvaren broj bodova, pod uvjetom da prijeđe bodovni prag, stječe jedan (1) pristupnik u statusu redovitog studenta  po svakom studiju:

– hrvatski branitelj iz Domovinskog rata,
– HRVI iz Domovinskog rata,
– dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
– dijete zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
– dijete 100-postotnog HRVI iz Domovinskog rata prve skupine,
– pristupnik sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom),
– pristupnik iz sustava alternativne skrbi,
– dijete osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)
– dijete civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)
– dijete mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19).

Pristupnici unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske su (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/11, 16/12):

 • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.

Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) u akademskoj godini 2021./2022. provodi se u ljetnom upisnom roku te u jesenskom upisnom roku, ukoliko nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku ostane broj slobodnih upisnih mjesta. Razredbeni postupak za upis studenata u jesenskom upisnom roku bit će objavljen pod istim ili novim uvjetima koje će utvrditi Odlukom Senata Sveučilišta.

Administrativni trošak prijave upisa

Administrativni trošak prijave upisa iznosi za:

 • preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija – 150,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Povijest, Povijest (dvopredmetni) – 150,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Psihologija – 250,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (redoviti i izvanredni) – 150,00 kuna,
 • preddiplomski sveučilišni studij Sociologija, Sociologija (dvopredmetni) – 150,00 kuna.

Pristupnici su administrativni trošak prijave upisa dužni podmiriti uplatom na blagajni Sveučilišta ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 (u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Administrativni trošak prijave upisa – naziv studija) te Sveučilištu dostaviti dokaz o uplati najkasnije do 24. lipnja 2021.

Dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa pristupnici mogu dostaviti putem:

 • e-pošte na: provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;
 • Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8:30 do 14:30

Prijave za upis i razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera)

 Redoviti studenti

Prijave za upis na studij te prijave za razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za preddiplomski sveučilišni studij Psihologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni) Sociologija, Sociologija (dvopredmetni), Komunikologija i Sestrinstvo primaju se do 24. lipnja 2021. godine do 23:59 sati, a obavljaju se putem  Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

Pristupnici Natječaju kojima je prilikom polaganja ispita državne mature odobrena prilagodba ispitne tehnologije mogu uložiti zamolbu za prilagodbu ispitne tehnologije prilikom pristupanja dodatnim provjerama. Rok za ulaganje zamolbe i potrebne dokumentacije za preddiplomski sveučilišni studij Psihologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni) Sociologija, Sociologija (dvopredmetni), Komunikologija i Sestrinstvo je do 24. lipnja 2021. godine.

Zamolba uz traženu dokumentaciju može se dostaviti putem Službe za studentska pitanja Sveučilišta ili putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr

Pristupnici koji posjeduju dokaz o postignućima koja Sveučilište boduje u kategoriji Druga posebna postignuća, dokaz o ostvarenju istih dostavljaju putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr. Rok za dostavljanje dokaza o postignućima iz ove kategorije za preddiplomski sveučilišni studij Psihologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Sociologija, Sociologija (dvopredmetni), Komunikologija i Sestrinstvo je do 24. lipnja 2021. godine.

Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku koji se provodi u okviru državne mature i dodatnih uvjeta (provjera).

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, do 24. lipnja 2021. godine za preddiplomski sveučilišni studij Psihologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni) Sociologija, Sociologija (dvopredmetni), Komunikologija i Sestrinstvo.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na prijavnom obrascu koji se preuzima u Službi za studentska pitanja Sveučilišta ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave za upis  razmatrati će se uz priloženu potrebnu dokumentaciju i to:

 1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
 2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
 3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
 4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 5. potvrdu o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
 6. potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
 7. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
 8. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
 9. životopis na hrvatskom jeziku.

Napomena: priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).

Razredbeni postupak za upis provodi se u ljetnom i jesenskom upisnom roku. Razredbeni postupak u jesenskom roku provodi se samo za upis na one studije na kojima će ostati slobodnih upisnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku, a prema istim ili novim uvjetima koje će utvrditi Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Za sva dodatna pojašnjenja pristupnici se mogu obratiti Službi za studentska pitanja putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr

 1. Izvanredni studenti

 

2.1. Izvanredni studenti unutar upisne kvote za EU državljane – redovita upisna kvota

Prijave za upis i razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za upis na preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta za pristupnike koji se za upis natječu unutar redovite upisne kvote primaju se do 24. lipnja 2021. godine, a obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU).

2.2. Izvanredni studenti unutar upisne kvote za EU državljane – kvota 24+

Prijave za upis i razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za upis na preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta za pristupnike koji se za upis natječu unutar upisne kvote 24+ zaprimaju se putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska ili putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr od 5. travnja do 24. lipnja 2021. godine.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar upisne kvote 24+ prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu. Prijavni obrazac preuzima se u Službi za studentska pitanja ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati.

Pristupnici koji se za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta natječu unutar upisne kvote 24+ uz prijavu dostavljaju potrebnu dokumentaciju i to (izvorne dokumente ili ovjerene preslike):

 1. a) svjedodžbe svih razreda srednje škole. Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u obrazovnom sustavu bivše SFRJ i ne posjeduju svjedodžbu za svaki razred zasebno, za svaki razred za koji ne posjeduju svjedodžbu imaju mogućnost prilaganja indeksa;
 2. b) svjedodžbu o položenoj maturi/završnom radu za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja;
 3. c) Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (za pristupnike koji su srednje obrazovanje završili izvan RH);
 4. d) potvrdu o plaćenom administrativnom trošku prijave upisa u iznosu od 150,00 kuna koji su pristupnici dužni uplatiti na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: administrativni trošak prijave upisa – Sestrinstvo preddiplomski.

Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku koji se provodi u okviru srednjoškolskog uspjeha i dodatnih uvjeta (provjera).

Razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera)

Razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za upis na preddiplomske sveučilišne studije  Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) provodi se u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

Razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za pristupnike koji se za upis na preddiplomske sveučilišne studije Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) natječu unutar redovite upisne kvote obuhvaća vrjednovanje rezultata državne mature, srednjoškolskog uspjeha, dodatnih uvjeta (provjera) i dodatnih postignuća. Vrjednovanje se vrši putem NISpVU sustava.

Razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za pristupnike koji se za upis preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest (dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) natječu unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske obuhvaća vrjednovanje rezultata srednjoškolskog uspjeha, dodatnih uvjeta (provjera), državne mature (ako je ima) i dodatnih postignuća.

Razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za pristupnike koji se za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo natječu unutar upisne kvote 24+ obuhvaća vrjednovanje srednjoškolskog uspjeha, rezultata završnog ispita ili mature, dodatnih uvjeta (provjera) i dodatnih postignuća.

Pristupnik može na rezultate razredbenog postupka – dodatnih uvjeta (provjera) uložiti prigovor Povjerenstvu za upise u roku od 24 sata od objave rezultata razredbenog postupka – dodatnih uvjeta (provjera). Prigovor se podnosi osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu.

Kalendar razredbenog postupka – dodatni uvjeti (provjera) bit će objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr.

Upisi

 Redoviti studenti

Svi pristupnici za upis na pojedini studij rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi u okviru vrjednovanja državne mature, dodatnih uvjeta (provjera) i dodatnih postignuća.

Pravo na upis stječu pristupnici koji su putem sustava NISpVU potvrdili namjeru upisa na odabrani studij prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote.

Upisi u ljetnom upisnom roku obavljat će se tijekom srpnja 2021. godine, a u jesenskom upisnom roku tijekom rujna 2021. godine za slobodna upisna mjesta.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Prije upisa na preddiplomske sveučilišne studije na koji su stekli pravo upisa po linearnom modelu, pristupnici su dužni podmiriti određene financijske obveze.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 1. do 40. upisnog mjesta (Komunikologija, Psihologija, Sestrinstvo), od 1. do 30. upisnog mjesta (Sociologija), odnosno od 1. do 25. upisnog mjesta (Povijest, Povijest (dvopredmetni), Sociologija (dvopredmetni)) obavezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 700,00 kuna.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 40. do 45. upisnog mjesta (Komunikologija, Psihologija) obavezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 300,00 kuna te punu participaciju u troškovima studiranja (odjednom, u dva ili u deset jednakih obroka).

Troškovi se podmiruju uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8:30 do 14:30 sati ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 (u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi upisa – naziv studija).

Detaljnije obavijesti o provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa, bit će objavljene na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr.

Participacija u troškovima studiranja 

 1. Redoviti studenti koji upisuju I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija, Psihologija i Sestrinstvo rangirani od 1. do 40. upisnog mjesta, I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija rangirani od 1. do 30. upisnog mjesta te I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest, Povijest (dvopredmetni), Sociologija (dvopredmetni) rangirani od 1. do 25. upisnog mjesta, u okviru upisne kvote za strane državljane, za Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti djelomično participiraju u troškovima studiranja (linearni model) sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja.
 1. Redoviti studenti koji upisuju I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija i Psihologija rangirani od 41. do 45. upisnog podmiruju punu participaciju u troškovima studiranja sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja, i to:
 • za preddiplomski sveučilišni studij Psihologija u iznosu od 14.000,00 kuna
 • za preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija u iznosu od 14.000,00 kuna.

Studenti koji su upisali studij uz punu participaciju u troškovima studiranja plaćaju punu participaciju tijekom cijeloga studija, kao i za ponavljanje godine u skladu s potpisanim Ugovorom o načinu studiranja, osim ako su na temelju  postignutog uspjeha tijekom protekle akademske godine rangirani unutar 10 % najboljih studenata na svojoj studijskoj godini, u kojem slučaju mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u dijelu ili u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

Iznos pune participacije u troškovima studiranja uplaćuje se u cijelosti ili obročno, sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja i potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja.

 1. Izvanredni studenti

Svi pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku.

Pravo na upis unutar redovite upisne kvote stječu pristupnici koji su putem sustava NISpVU potvrdili namjeru upisa na odabrani studij, a upisuju se prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja redovite upisne kvote.

Pravo na upis unutar upisne kvote 24+ pristupnici stječu u skladu s rezultatima razredbenog postupka – dodatni uvjeti (provjera), a upisuju se prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote.

Termin upisa u ljetnom upisnom roku bit će objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 300,00 kuna uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8:30 do 14:30 sati ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 (u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi upisa – Sestrinstvo te iznos pune participacije u troškovima studiranja u cijelosti ili u dva jednaka obroka: prilikom upisa u zimski semestar i prilikom upisa u ljetni semestar), sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja.

Troškovi studiranja izvanrednih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo iznose 9.000,00 kuna po godini studija, odnosno ukupno 27.000,00 kuna za tri godine preddiplomskog sveučilišnog studija, a ostatak do punog iznosa troškova studiranja snosi Sveučilište.

Studenti koji su upisali studij u statusu izvanrednog studenta plaćaju troškove studiranja tijekom cijeloga studija, kao i za ponavljanje godine u skladu s potpisanim Ugovorom o načinu studiranja.

Sveučilište nema obvezu povrata uplaćenog iznosa troškova studiranja studentu koji iz bilo kojeg razloga odustane od studija, odnosno izgubi status studenta.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka upisa, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

POSEBNI DIO

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KOMUNIKOLOGIJA:

 1. opći uvjeti
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 1. dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

25,00 %

 Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik*

A

 

20,00 %

Matematika

B

 

10,00 %

Strani jezik

A

 

20,00 %

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

 Izborni dio državne mature

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Bilo koji izborni predmet

DA

 

5,00 %

 Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Pristupni intervju – HKS – Komunikologija

DA

40,00 %

15,00 %

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje znanja

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POVIJEST:

 1. opći uvjeti
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 1. dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

20,00 %

 Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik*

A

 

25,00 %

Matematika

B

 

10,00 %

Strani jezik

A

 

20,00 %

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Izborni dio državne mature

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Povijest

NE

 

5,00 %

 Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Pristupni intervju – HKS – Povijest

DA

40,00 %

15,00 %

 Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POVIJEST (dvopredmetni):

 1. opći uvjeti
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 1. dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

20,00 %

 Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik*

A

 

25,00 %

Matematika

B

 

10,00 %

Strani jezik

A

 

20,00 %

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

 Izborni dio državne mature

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Povijest

NE

 

5,00 %

 Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Pristupni intervju – HKS – Povijest

DA

40,00 %

15,00 %

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

 Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

 Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA PSIHOLOGIJA:

 1. opći uvjeti
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 1. dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

25,00 %

 Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik*

A

 

15,00 %

Matematika

A

 

15,00 %

Strani jezik

A

 

10,00 %

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Test apstraktnog mišljenja

DA

20,00 %

15,00 %

Pristupni intervju – HKS – Psihologija

DA

40,00 %

15,00 %

 Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

 Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SESTRINSTVO:

 1. Redoviti studenti
 2. Opći uvjeti
 • završena srednja četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
 1. Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

30,00 %

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik*

A

 

15,00 %

Matematika

B

 

15,00 %

Strani jezik

A

 

15,00 %

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Pristupni intervju – HKS – Sestrinstvo

DA

40,00 %

15,00 %

Rezultati natjecanja

Kategori

ja

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

 1. Izvanredni studenti unutar upisne kvote za EU državljane – redovita kvota


      1. Opći uvjeti

 • završena srednja četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija.
 • položena državna matura,
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada).
 1. Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

30,00 %

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik*

A

 

15,00 %

Matematika

B

 

15,00 %

Strani jezik

A

 

15,00 %

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

pristupni intervju – HKS – Sestrinstvo

DA

40,00 %

15,00 %

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje znanja

Bilo koja disciplina

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

 1. Izvanredni studenti unutar upisne kvote za EU državljane – upisna kvota 24+

Pravo natjecanja u Kvoti 24+ imaju pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine. U slučaju nepopunjavanja upisne kvote koja je unutar kvote za EU državljane rezervirana za pristupnike starije od 24 godine, Sveučilište će proširiti redovitu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.

 1. Opći uvjeti
 • završena srednja četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
 1. Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Vrjednovanje:

 1. općeg uspjeha u svim razredima srednje škole – vrjednovanje 15,00 %,
 2. prosječne ocjene završnog ispita/mature – vrjednovanje 5,00 %,
 3. prosječne ocjene iz svih predmeta koji se odnose na zdravstvenu njegu u svim razredima srednje škole ili Biologije za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete iz zdravstvene njege – vrjednovanje 20,00 %,
 4. prosječne ocjene iz Anatomije, Fiziologije, odnosno Anatomije i fiziologije ili prosječne ocjene ekvivalentnih predmeta (Građa tijela, Funkcija tijela) u svim razredima srednje škole ili Kemije za gimnaziju – vrjednovanje 20,00 %,
 5. prosječne ocjene iz Kliničke medicine u svim razredima srednje škole, odnosno prosječne ocjene predmeta ekvivalentnih predmetu Klinička medicina (Interna medicina, Neurologija, Infektologija, Kirurgija, Dermatologija, Ginekologija i porodništvo, Pedijatrija, Anesteziologija, Reanimatologija, Ortopedija, Traumatologija, Oftamologija, Otorinolaringologija, Psihijatrija, Urologija i Fizikalna medicina) ili Fizike za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete Kliničke medicine – vrjednovanje 20,00%,
 6. pristupnog intervjua – vrjednovanje 20,00% (prag prolaznosti je 40,00%).

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SOCIOLOGIJA:

 1. opći uvjeti
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 1. dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

10,00 %

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik*

A

 

25,00 %

Matematika

B

 

25,00 %

Strani jezik

A

 

20,00 %

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Pristupni intervju – HKS – Sociologija 

DA

40,00 %

15,00 %

 Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Sve discipline

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

 Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

 Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SOCIOLOGIJA (DVOPREDMETNI):

 1. opći uvjeti
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
 1. dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

10,00 %

 

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik*

A

 

25,00 %

Matematika

B

 

25,00 %

Strani jezik

A

 

20,00 %

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Pristupni intervju – HKS – Sociologija 

DA

40,00 %

15,00 %

Rezultati natjecanja

Kategori

ja

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Sve discipline

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KOMUNIKOLOGIJA, POVIJEST, POVIJEST (DVOPREDMETNI), PSIHOLOGIJA, SESTRINSTVO, SOCIOLOGIJA I SOCIOLOGIJA (DVOPREDMETNI) ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

 1. Opći uvjeti
 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika
 1. Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja (TAM) – samo za studij psihologije

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %