Na osnovu Erasmus+ povelje, sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama te projekta 2019-1-HR01-KA103-060252, Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) raspisuje

 

NATJEČAJ

za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2019./2020.

 

Opći dio

Sveučilištu je 2014. godine dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15) na osnovu kojeg je omogućeno sudjelovanje zaposlenika Sveučilišta u Erasmus+ programu.

 

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti:

 

 • mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA)
 • mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT)

 

u programskim zemljama, odnosno Natječaj za dodjelu financijske potpore zaposlenicima Sveučilišta u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi te zaposlenicima Sveučilišta u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj godini 2019./2020., koji ostaje otvoren do popunjavanja raspoloživih mjesta, odnosno do isteka dodijeljenih sredstava, s rokom za prijavu svakog dvadesetog u mjesecu (osim u srpnju i kolovozu 2019.).

 

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti 

Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2019./2020., a realizira se u razdoblju od 1. listopada 2019. do 30. lipnja 2020. godine.

 

Započeta aktivnost ne može se prekidati.

 

Broj zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja i trajanje aktivnosti

Broj zaposlenika kojima će se dodijeliti sredstva za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u trajanju od 5 dana po osobi odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za akademsku godinu 2019./2020.

 

Vrste aktivnosti

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest održavanje najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji.

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad  prema  modelu  „job-shadowing“  tj.  praćenje  rada kolega  na  inozemnoj  ustanovi  pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost 

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, isključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, a koje su nositelji Erasmus+ povelje.

 

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, isključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, a koje su nositelji Erasmus+ povelje.

 

Sveučilište ima sklopljene sporazume (Inter-Institutional Agreement) sa sljedećim ustanovama:

 

Katolische Privatuniversität Linz, Linz, Austrija
KU Leuven, Leuven, Belgija
Ülikool Tartu, Tartu, Estonia
Institut Catholique de Paris, Paris, Francuska
Université Paris Sorbonne, Paris, Francuska
Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, Francuska
Universita degli studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, Italija
Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italija
Gál Ferenc University, Szeged, Mađarska
Pazmany Peter Catholic University, Budimpešta, Mađarska
Katolische Universität Eichstatt –Ingolstadt, Njemačka
Universidade Catolica Portuguesa – Instituto Ciencias da Saude, Porto, Portugal
Instituto Universitario da Maia, Lisabon, Portugal
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Varšava, Poljska
Uniwersytet papieski Jana Pawla II w Krakowie, Krakow, Poljska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska
Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta, Teološka fakulteta), Ljubljana, Slovenija
Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovačka

 

 

Tko se može prijaviti 

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

 

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, kao i zaposlenici stručnih službi Sveučilišta.

 

Plan rada

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja (STA), zaposlenici u nastavi prilažu plan predavanja. Nastavni program mora uključivati program i izvedbeni plan nastave u dogovoru s inozemnom visokoškolskom ustanovom. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave. Nakon provedbe predmetnog natječaja, izmjene u nastavnom programu nisu moguće. Plan predavanja prilaže se na obrascu Mobility agreement for Teaching.

 Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT), zaposlenici u nastavi i izvan nastave prilažu plan rada koji treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta.

Prilikom izrade plana aktivnosti, planirana dužina boravka na prihvatnoj ustanovi mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se realizirati. Plan rada prilaže se na obrascu Mobility agreement for Training.

 

Postupak prijave

Prijava na Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente:

 1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku)
 2. Životopis (Europass format) (na engleskom jeziku)
 3. Mobility agreement for Teachingili Mobility agreement for Training (obrazac mora biti potpisan od strane kandidata, ovlaštene osobe Sveučilišta i ovlaštene osobe odabranog stranog sveučilišta).

 

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

 

 

Rok za prijavu

 

 • Kandidati se mogu prijaviti do svakog 20. u mjesecu (osim u srpnju i kolovozu 2019.) od datuma objave, a Natječaj ostaje otvoren do isteka dodijeljenih sredstava, tj. do 20. travnja 2020. godine.
 • Rezultati se objavljuju na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta, a svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima i putem elektroničke pošte

 

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+ Natječaj. 

 

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Rangiranje kandidata i objava rezultata

Pri rangiranju kandidata vrednuje se za:

zaposlenike u nastavi

 • znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička kompetencija kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

 

zaposlenike izvan nastave

 • iskustvo kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

 

Rangiranje kandidata po kategorijama mobilnosti provodi Povjerenstvo Sveučilišta, u sastavu od tri člana, u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj.

Žalbeni postupak

Protiv odluke o rang listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 3 dana od dana objave odluke o konačnoj rang listi sudionika mobilnosti. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo čija odluka je konačna.

 

Iznos financijske potpore 

Životni troškovi (dnevni iznos po sudioniku) s obzirom na odredište mobilnosti:

 

Grupa zemalja A  (Norveška, Danska, Luksemburg, Ujedinjeno Kraljevstvo, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn – 144 EUR

Grupa zemalja B (Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal) –128 Eura

Grupa zemalja C (Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Makedonija)  – 112 Eura

 

Putni troškovi:

                        10 – 99 kn                    20 Eura

                        100 – 499 km              180 Eura

                        500 – 1999 km            275 Eura

                        2000 – 2999 km           360 Eura

                        3000 – 3999 km           530 Eura

                        4000 – 7999 km           820 Eura

                        8000 km ili više           1500 Eura

 

Osiguranje

Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

 

Nakon realizacije mobilnosti

Najkasnije tri dana nakon povratka iz inozemstva osobe u okviru realizirane aktivnosti dužni su Sveučilištu dostaviti:

 • Izjavu inozemne prihvatne ustanove (potvrda inozemne ustanove u kojoj se navodi točno razdoblje boravka)
 • Izvješće o realizaciji mobilnosti (u elektroničkom obliku u sustavu Mobility Tool+)

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Sveučilišni ECTS koordinator izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez 

Maja Škvorc, mag. hist. art. et mag. philol. ital.

 

Prilozi:

 1. Prijavni obrazac
 2. Mobility Agreement for Teaching
 3. Mobility Agreement for Training
 4. Europass obrazac

 

 

KLASA: 605-01/19-02/01

URBROJ: 498-03-02-01-02/1-19-01

U Zagrebu, 11. travnja 2019.

****