Na osnovu Erasmus+ povelje, sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama te projekata 2018-1-HR01-KA103-047034 i 2019-1-HR01-KA103-060252, Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) raspisuje

 

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2019./2020.

 

 

Opći dio

 

Sveučilištu je 2014. godine dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15) na osnovu kojeg je omogućeno sudjelovanje studenata Sveučilišta u Erasmus+ programu.

 

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti:

 

 • mobilnost studenada u svrhu studiranja (SMS)
 • mobilnost studenata u svrhu stručne prakse (SMP)

 

u programskim zemljama, odnosno Natječaj za dodjelu financijske potpore studentima Sveučilišta za sufinanciranje studiranja (SMS) i stručne prakse (SMP) na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji, u akademskoj godini 2019./2020., koji ostaje otvoren do popunjavanja raspoloživih mjesta, odnosno do isteka dodijeljenih sredstava, s rokom za prijavu svakog dvadesetog u mjesecu (osim u srpnju i kolovozu 2019.).

 

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

 

Broj studenata za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse

Broj studenata Sveučilišta kojima će se dodijeliti sredstva za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za akademsku godinu 2019./2020.

 

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

Studiranje i stručnu praksu moguće je ostvariti od 1. rujna 2019. do 31. srpnja 2020. godine.

Studiranje i stručna praksa odnosi se na boravak redovitih studenata preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji. Studiranje može trajati najkraće 3 mjeseca i najduže 12 mjeseci, a stručna praksa minimalno mora trajati 2 mjeseca.

 

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu studiranja

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u svrhu studiranja na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum i to:

 

 

 

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti: 

KU Leuven, Leuven, Belgija;

Institut  Catholique de Paris, Pariz, Francuska;

Université Paris Sorbonne, Pariz, Francuska;

Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, Francuska;

Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Mađarska;

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska;

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Varšava, Poljska;

Uniwersytet papieski Jana Pawla II w Krakowie; Krakow, Poljska

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija;

Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovačka;

Katolische Universitat Eichstatt, Ingolstadt, Njemačka

Tartu Ülikool, Tartu, Estonia

 

 

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije: 

Università degli Studi „Suor Orsola Benincasa“, Napulj, Italija;

Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, Francuska;

Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Budimpešta, Mađarska;

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska;

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Slovenija;

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Ljubljana, Slovenija;

Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka;

 

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij sociologije: 

Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, Francuska;

Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka;

Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska;

Katolische Universitat Eichstatt, Ingolstadt, Njemačka

Tartu Ülikool, Tartu, Estonia

 

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij komunikologije: 

Università degli Studi „Suor Orsola Benincasa“, Napulj, Italija;

Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka;

 

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij sestrinstva: 

Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka;

Universidade Católica Portuguesa – Instituto Ciências da Saúde, Porto, Portugal.

 

*Napomena: moguće je ostvariti i mobilnost u području Educational Science i Theology and Religion na Gál Ferenc College, Szeged, (Mađarska)

 

 

 

 

 

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu stručne prakse 

Student u suradnji s ECTS koordinatorom Odjela pronalazi odgovarajuću instituciju u bilo kojoj državi članici Europske Unije, isključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, ali ne u institucijama Europske komisije, organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU ili diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu.

  

Tko se može prijaviti

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti studenti Sveučilišta koji će u trenutku odlaska na mobilnost u akademskoj godini 2019./2020. biti upisani u više godine preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija koje izvodi Sveučilište.

 

Prije prijave 

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse odabiru inozemnu visokoškolsku ustanovu, odnosno instituciju, odabiru predmete koje bi za vrijeme studijskog boravka mogli slušati i polagati te se informiraju na kojem se jeziku izvodi nastava u dogovoru s ECTS koordinatorom Odjela.

 

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse će zajedno sa Sveučilišnim ECTS koordinatorom popuniti Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija), odnosno Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse). Potpisivanjem ovog ugovora studentu je zajamčeno priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu. Dokument Learning Agreement for Studies, odnosno  Learning Agreement for Traineeships potrebno je izraditi u dva primjerka, jedan ostaje studentu, a jedan se prilaže natječajnoj dokumentaciji.

 

 

Školarina

Studenti uključeni u Erasmus+ program oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama.

 

Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti ostaju upisani na studij na Sveučilištu. Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti nisu oslobođeni participiranja u troškovima studiranja (školarine) sukladno potpisanom Ugovoru o načinu studiranja.

 

Iznos financijske potpore

Financijska potpora koju student prima u okviru Erasmus+ programa je iznos potpore troškova studiranja, odnosno stručne prakse te ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji. 

 

Iznos financijske potpore za akademsku godinu 2019./2020. utvrđuje Agencija za mobilnost i programe EU i to prema kategorijama, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

 

 • Grupa zemalja 1 (Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška) – 500 EUR mjesečno
 • Grupa zemalja 2 (Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal) – 450 EUR mjesečno
 • Grupa zemalja 3 (Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska) – 400 EUR mjesečno

 

Iznos financijske potpore studenti mogu ostvariti za razdoblja mobilnosti u svrhu studiranja u ukupnom trajanju do 12 mjeseci, odnosno za razdoblje mobilnosti u svrhu stručne prakse u minimalnom trajanju od 2 mjeseca za svaku razinu studija (preddiplomska i diplomska).

 

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Agencija za mobilnost i programe EU, odnosno Europska komisija. Sveučilište će isplatiti financijsku potporu u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji je poslovna banka Agencije za mobilnost i programe EU primijenila prilikom uplate sredstava Sveučilištu. Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak istodobno financiran iz sredstava Europske unije.

 

Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

 

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata (tzv. zero-grant studenti), mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji imaju potporu.

 

Studenti s posebnim potrebama 

Studenti s posebnim potrebama zbog mogućih povećanih troškova imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore. Studenti s posebnim potrebama koji žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu, uz prijavu na Natječaj obvezni su priložiti Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama. Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi Agencija.

 

Studenti slabijeg imovinskog statusa 

Studenti slabijeg imovinskog statusa imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 eura mjesečno. Status dokazuju sukladno dokumentaciji Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju: redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom; dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (student jamči točnost navedenih podataka pod materijalnom i krivičnom odgovornošću). Studenti slabijeg umovinskog statusa koji žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu obvezni su, uz prijavu na Natječaj priložiti Prijavnu zamolbu za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa

 

Postupak prijave 

Prijava za Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente: 

 • Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku) s uključenim motivacijskim pismom (na hrvatskom jeziku, do 500 riječi)
 • Prijepis položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova do prijave na Natječaj ovjeren u Službi za studentska pitanja i potvrdu o upisanom semestru (na hrvatskom jeziku)
 • Životopis (Europass format; na hrvatskom jeziku)
 • Dokaz o znanju jezika (potvrda Sveučilišta – prijepis ocjena – o položenom kolegiju stranog jezika; potvrda škole stranih jezika; međunarodni certifikat s naznakom stupnja znanja sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)
 • Learning Agreementfor Studies(Sporazum o učenju u svrhu studija koji je potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabranog stranog sveučilišta), odnosno  Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse koji je potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabrane strane institucije). Dokument Learning Agreement  for Studies, odnosno  Learning Agreement for Traineeships potrebno je izraditi u dva primjerka, jedan ostaje studentu, a jedan se prilaže natječajnoj dokumentaciji.
 • Prijavnu zamolbu za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama (fakultativno)
 • Prijavnu zamolbu za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa (fakultativno)

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

Rok za prijavu

 

 • Kandidati se mogu prijaviti do svakog 20. u mjesecu (osim u srpnju i kolovozu 2019.) od datuma objave, a Natječaj ostaje otvoren do isteka dodijeljenih sredstava, tj. do 20. studenoga 2019. godine (u slučaju prijave za mobilnost u svrhu studiranja – SMS), odnosno do 20. travnja 2020. godine (u slučaju prijave za mobilnost u svrhu stručne prakse – SMP).
 • Rezultati se objavljuju na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta, a svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima i putem elektroničke pošte

 

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+ Natječaj. 

 

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

 

Rangiranje, odabir kandidata i objava rezultata  

Studenti se rangiraju prema ostvarenim bodovima. Student može steći ukupno 100 bodova i to:

 • Težinski prosjek ocjena, maksimalno 50 bodova
 • Pismo motivacije, maksimalno 20 bodova
 • Usklađenost programa, maksimalno 30 bodova

 

Rangiranje kandidata po kategorijama mobilnosti provodi Povjerenstvo Sveučilišta, u sastavu od tri člana, u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj.

 

Žalbeni postupak 

Protiv odluke o rang listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 3 dana od dana objave odluke o konačnoj rang listi kandidata. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo čija je odluka konačna.

 

Osiguranje

 

Sudionici odabrani za odlazak na mobilnost dužni su imati zdravstveno osiguranje. Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije i koja predstavlja minimalnu uvjet za studentsku mobilnost. Preporuča se ugovoriti i policu zdravstvenog osiguranja koja pokriva cijelo razdoblje mobilnosti i vrijedi na teritoriju države u kojoj sudionik studira ili obavlja stručnu praksu. Preslika EKZO kartice i/ili police zdravstvenog osiguranja čini sastavni dio dosjea studenta.

Sudionici koji odlaze na mobilnost u svrhu stručne prakse, obvezni su, uz gore navedeni minimalni uvjet, sklopiti i police osiguranja od odgovornosti i osiguranja od nezgode koje pokrivaju cijelo razdoblje mobilnosti i vrijede na teritoriju države u kojoj sudionik obavlja stručnu praksu. Preslike polica osiguranja čine sastavni dio dosjea studenata.

 

 

Kontakt osobe za dodatne informacije: 

Sveučilišni ECTS koordinator: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez

(hrvoje.kekez@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za povijest: izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić

(ivan.majnaric@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Filip Galović

(filip.galovic@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za psihologiju: doc.dr.sc. Marija Šakić Velić (marija.sakic@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za komunikologiju: izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac (jasna.nimac@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo: izv. prof. dr. sc. Marica Miletić-Medved (marica.miletic-medved@unicath.hr)

Maja Škvorc, mag. hist. art. et mag. philol. ital. (maja.skvorc@unicath.hr)

 

Prilozi:

 1. Prijavni obrazac
 2. Learning Agreement for Studies
 3. Learning Agreement for Traineeships
 4. Europass obrazac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 605-01/19-02/01

URBROJ: 498-03-02-01-02/1-19-02

U Zagrebu, 11. travnja 2019.

****