HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

 

 

na temelju članka77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 23. Statuta, članka 20. Pravilnika o studiranju, Odluka sa 11. i 14. sjednice Senata raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za upis redovitih studenata u I. godinu

preddiplomskih jednopredmetnih

sveučilišnih studija povijesti, psihologije i sociologije

Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2013./2014.

 

OPĆI DIO

I.

Ovim natječajem određuje se uvjeti i broj upisnih mjesta za osobe koje će se po prvi puta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu upisati u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog jednopredmetnog studija:

– psihologije na Studijskom odjelu psihologije,

– sociologije na Studijskom odjelu sociologije,

– povijesti na Studijskom odjelu povijesti,

u akademskoj godini 2013./2014. u statusu redovitih studenata.

 

Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku.

 

II.

1. Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag imaju:

– hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,

– HRVI iz Domovinskog rata,

– djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– djeca zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– djeca 100%-tnog HRVI iz Domovinskog rata prve skupine.

2. Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag imaju:

– pristupnici sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).

3. Sukladno članku 48. b. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida pravo izravnog upisa na visoka učilišta izvan upisne kvote pod uvjetom da prijeđu bodovni prag imaju:

– djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona,

– djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona,

– djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona.

 

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz stavaka 1., 2. i 3. ove točke: hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1. siječnja 2005. godine (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih hrvatskih branitelja, te djeca 100-postotnih HRVI Domovinskog rata prve skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Pristupnici sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom), svoj status dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Pristupnici iz članka 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida svoj status dokazuju potvrdom nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela grada.

 

III.

Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu preddiplomskih jednopredmetnih sveučilišnih studija psihologije na Studijskom odjelu psihologije, studija sociologije na Studijskom odjelu sociologije i studija povijesti na Studijskom odjelu povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2013./2014. provodi se u ljetnom razredbenom roku.

 

Prijave za jesenski razredbeni rok (prvi i drugi rok) primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom razredbenom roku, a prema istim ili novim uvjetima koje će utvrditi Senat.

 

 

Prijave za upis i razredbeni postupak

 

IV.

1. Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se:

za studij psihologije, sociologije i povijesti – u mjesecu lipnju.

2. Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku koji se provodi u okviru državne mature.

3. Razredbeni postupak za upis provodi se u ljetnom i jesenskom (prvi i drugi rok)  razredbenom roku. Razredbeni postupak u jesenskom roku (prvi i drugi rok)  provodi se samo za one studije na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku, a prema istim ili novim uvjetima koje će utvrditi Senat.

 

V.

Prijave za upis na studij obavljaju se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr putem koje se pristupa Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta (NISpVU), sustavu pomoću kojeg kandidati prijavljuju polaganje ispita državne mature i prijavljuju se za upis na odabrane studije.

 

Za pristupnike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj u šk. god. 2012./2013. dokumente i podatke u sustav NISpVU unosi Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu dužni su Središnjem prijavnom uredu predati traženu dokumentaciju radi upisa podataka u sustav NISpVU. Svi su pristupnici dužni provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti ispravak podataka.

 

 

 

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta provode se prema uvjetima u posebnom dijelu ove Odluke.

Rezultate državnih i međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studije prema uvjetima u posebnom dijelu Odluke, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured.

 

Upisi

VI.

1. Svi pristupnici za upis na pojedini studij rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi u okviru državne mature i dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti.

2. Pravo na upis stječu pristupnici koji putem sustava NISpVU potvrde namjeru upisa na odabrani studij prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote.

3. Pristupnici s pravom izravnog upisa koje su na razredbenom postupku:

– rangirane unutar upisne kvote, upisuju se unutar upisne kvote,

– rangirane izvan upisne kvote, upisuju se izvan upisne kvote.

4. Upisi u ljetnom razredbenom roku obavljat će se tijekom srpnja 2013. godine, a u jesenskom razredbenom roku tijekom rujna 2013. godine.

5. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

6. Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa.

7. Detaljnije obavijesti o provedbi, mjestu i vremenu upisa, objavit će se na web stranici Sveučilišta www.hks2015.unicath.hr.

8. Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

– domovnica (dokaz o državljanstvu) u izvorniku,

– rodni list ili izvadak iz matice rođenih u izvorniku,

– svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžba o položenoj državnoj maturi, te potvrde o položenim relevantnim izbornim predmetima u izvorniku,

– pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu i Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,

– potvrdu o prebivalištu,

– presliku osobne iskaznice,

– 2 fotografije (4 cm x 6 cm),

– podatak o MBG i OIB-u,

– potvrdu o uplati troška upisa u iznosu od 250,00 kn (Uplatnicu popuniti prema navedenom predlošku).

 

Trošak Dodatnih uvjeta (provjera znanja, vještina i sposobnosti)  iznosi:

–          preddiplomski studij povijesti – 50,00 kn,

–          preddiplomski studij sociologije – 50,00 kn,

–          preddiplomski studij psihologije – 150,00 kn,

a pristupnici su navedeni iznos dužni uplatiti na račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta broj: 2340009-1110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak Dodatnih uvjeta- naziv studijskog odjela do 05. lipnja 2013. godine.

 

Trošak upisa iznosi 250,00 kn, a pristupnici su dužni uplatiti na račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta broj: 2340009-1110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi upisa- naziv studijskog odjela kojeg upisuju.

 

Upisna kvota

VII.

Upisna kvota za upis redovitih studenata:

 

Preddiplomski studij

Broj upisnih mjesta u ak. god. 2013./2014.

 

redoviti studenti

ukupno

Psihologija

40

40

Sociologija

40

40

Povijest

40

40

 

POSEBNI DIO

VIII.

Uvjeti za upis na Studijski odjel psihologije su:

 1.        opći uvjeti

  • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu;
  • položena državna matura.

 2.        dodatni uvjeti

  • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja;
  • motivacijski razgovor.

 

1. OPĆI UVJETI

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

25,00 %

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik

A

 

15,00 %

Matematika

B

 

15,00 %

Strani jezik

A

 

15,00 %

 

Izborni dio državne mature

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Vjeronauk ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija

DA

 

5,00%*

* Pristupnik je dužan položiti jedan od šest navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 5.0%.

2. DODATNI UVJETI

Provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Motivacijski razgovor – HKS

DA

40,00 %

5,00 %

Test apstraktnog mišljenja

DA

20,00 %

15,00 %

 

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razredod

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Filozofija

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Geografija

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Hrvatski jezik

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Informatika

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Logika

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Matematika

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Povijest

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Strani jezik

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

                     

 

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %

 

Uvjeti za upis na Studijski odjel sociologije su:

 1.        opći uvjeti

  • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu;
  • položena državna matura.

 2.        dodatni uvjeti

  • motivacijski razgovor

 

1. OPĆI UVJETI   

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

20,00 %

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik

A

 

20,00 %

Matematika

B

 

15,00 %

Strani jezik

A

 

20,00 %

 

Izborni dio državne mature

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Povijest ili Vjeronauk ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija

DA

 

5,00%*

* Pristupnik je dužan položiti jedan od sedam navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 5.0%

 

2. DODATNI UVJETI

Provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Motivacijski razgovor – HKS

DA

40,00 %

15,00 %

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Filozofija

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Geografija

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Hrvatski jezik

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Informatika

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Logika

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Matematika

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Povijest

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Strani jezik

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

                   

 

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %

 

 

Uvjeti za upis na Studijski odjel povijesti su:

 1.        opći uvjeti             

  • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu;
  • položena državna matura.

 2.        dodatni uvjeti

  • motivacijski razgovor.

 

1. OPĆI UVJETI                  

Ocjene iz srednje škole

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

20,00 %

Obvezni dio državne mature

Naziv

Razina

Prag

Vrjednovanje

Hrvatski jezik

A

 

25,00 %

Matematika

B

 

10,00 %

Strani jezik

A

 

20,00 %

 

Izborni dio državne mature

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Povijest

NE

 

5,00 %

 

2. DODATNI UVJETI

Provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Naziv

Obvezan

Prag

Vrjednovanje

Motivacijski razgovor – HKS

DA

40,00 %

15,00 %

 

 

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred od

Razred do

Plasman od

Plasman do

Nagrada od

Nagrada do

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Filozofija

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Geografija

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Hrvatski jezik

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Informatika

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Logika

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Matematika

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Povijest

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Državno natjecanje

Strani jezik

1.

4.

1.

3.

   

5,00 %

Kategorija sportaša

Od

Do

Vrjednovanje

I

II

5,00 %

Druga posebna postignuća

Postignuće

Vrjednovanje

Završena još jedna srednja škola

5,00 %

 

 

IX.

Kalendar Dodatnih uvjeta (provjera znanja, vještina i sposobnosti) bit će objavljen na web stranici Sveučilišta www.hks2015.unicath.hr.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište