Hrvatsko katoličko sveučilište na temelju članka 72., 136. i 139. Statuta i Odluke Senata (KLASA: 641-03/19-02/01, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-02) objavljuje interni  

 

 

Natječaj za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata

Hrvatskog katoličkog sveučilišta za 2023. godinu

 

Natječajem za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata za 2023. godinu, Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) nastavlja s financiranjem istraživačkih projekata s temama od strateške važnosti, kako za katolički identitet Sveučilišta kao ustanove, tako i za hrvatsko društvo u cjelini.

U cilju razvoja znanstvenika koji imaju određeno usmjerenje u nekom znanstveno-istraživačkom području, slobode znanstvenog djelovanja i raznolikosti tema, tema Natječaja nije zadana, teme su otvorene i slobodan su izbor predlagatelja.

Uz izravno poticanje izvrsnih znanstvenih istraživanja objavom ovog Natječaja Sveučilište želi:

– osnažiti praksu izvođenja projekata na Sveučilištu kao najprikladnijeg načina provođenja istraživanja i financiranja,

– uspostaviti postupke vrednovanja, provođenja istraživanja  i financiranja znanstvenih projekata na Sveučilištu,

– omogućiti mladim znanstvenicima na Sveučilištu stjecanje iskustava u pripremi projektnih prijava i provođenju istraživanja u okviru samog projekta,

– omogućiti znanstvenicima na Sveučilištu stjecanje iskustava u pripremi projektnih prijava i aktivnosti za opsežnija, višegodišnja istraživanja.

 

    I.

U okviru Natječaja prihvatljive su projektne prijave koje predlažu istraživanja bilo kojeg vida znanstvenog istraživanja za jednogodišnje projekte koji će se realizirati u 2023. godini.

 

    II.

Predlagatelji znanstvenih projekata na objavljenom Natječaju mogu biti zaposlenici Sveučilišta u znanstvenom i znanstveno-nastavnom zvanju.

Suradnici na projektu mogu biti zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnim, suradničkim i nastavnim zvanjima, te zaposlenici drugih znanstvenih ustanova u znanstvenim, znanstveno- nastavnim, suradničkim i nastavnim zvanjima.

Suradnici na projektu mogu biti i studenti, a posebno se potiče i uključivanje studenata u znanstveno-istraživački rad na projektima.

 

    III.

Svi projekti se prijavljuju u dva kruga. U prvom krugu predlagatelji projekta će do 15. lipnja 2022. godine, godine dostaviti kratke prijave (sažetke istraživanja) na temelju Obrasca priloženog u ovom natječaju – Prilog 1. Odbor za znanost će vrednovati pristigle prijave u roku dva tjedna od zadnjeg dana roka predviđenog za dostavljanje prijava. Nakon vrednovanja svih zaprimljenih prijava projekata predlagatelji će biti obaviješteni o rezultatima prvog kruga Natječaja. Predlagatelji projekta koji su izabrani u prvom krugu dužni su dostaviti cjelokupan projekt Odboru za znanost – Prilog 2 do 1. listopada 2022. godine i mišljenje Etičkog povjerenstva Prilog 3.

 

IV.

Predložene projekte u prvom krugu vrednuje Odbor za znanost Sveučilišta.

Odbor za znanost imenuje, a Rektor Sveučilišta potvrđuje recenzente projektnih prijedloga pristiglih u okviru Natječaja. Svaki pojedini recenzent procijenit će i usporediti sve pristigle projektne prijedloge.

Članovi Odbora za znanost se ne mogu prijaviti kao voditelji niti kao suradnici na projektima u okviru ovog Natječaja.

 

V.

Kriteriji u vrjednovanju projekata su:

  1. izvrsnost predlagatelja u odnosu na predlagateljevu znanstvenu karijeru (CV, predlagateljev kratki pregled najvažnijih vlastitih postignuća u dosadašnjem radu – biosketch, do pet najznačajnijih publikacija),
  2. kvaliteta ideje projekta (projekt se bavi pitanjima na znanstvenoj fronti, ima jasan cilj i rješava dobro definirani problem),
  3. Kvaliteta predložene provedbe projekta (hodogram aktivnosti i financijski plan projekta),
  4. Doprinos razvoju istraživanja na Sveučilištu (npr. uvođenje nove istraživačke metodologije, uvođenje novih eksperimentalnih ili opažačkih tehnika, razvoj istraživačke infrastrukture, izrada baze podataka ili repozitorija, formiranje istraživačke grupe ili tima, znanstveni i stručni razvoj uključenih mlađih znanstvenika i uključivanje studenata u rad na projektu, projekt kao priprema za prijavu na vanjske izvore financiranja, uspostavljanje suradnje s drugim znanstvenim institucijama u okviru projekta),
  5. Ukupna usklađenost i cjelovitost projekta, primjenom interdisciplinarnog pristupa kada to predloženo istraživanje zahtijeva.

 

Sukladno utvrđenim kriterijima, projekti će se ocjenjivati prema sljedećoj shemi:

-izvrsnost predlagatelja 15% ocjene,

-kvaliteta ideje projekta 15% ocjene,

-kvaliteta predložene provedbe projekta 15% ocjene,

-doprinos razvoju Sveučilišta 15% ocjene,

-ukupna usklađenost i cjelovitost projekta 40% ocjene.

 

Projektne prijave koje se kvalitetom ili sadržajem ne uklapaju u okvire objavljenog Natječaja, Odbor za znanost može, nakon obavljenog razgovora s predlagateljem projekta, isključiti iz daljnjeg vrjednovanja.

U okviru postupka vrjednovanja projektni prijedlozi moraju dobiti potvrdu Etičkog povjerenstva Sveučilišta o usklađenosti s odredbama Etičkog kodeksa ili drugih primjenjivih etičkih normi – Prilog 3. Na zahtjev Etičkog povjerenstva predlagatelji su dužni podnijeti dodatnu dokumentaciju Etičkom povjerenstvu radi odlučivanja. Projektni prijedlozi koji ne dobiju potvrdu Etičkog povjerenstva isključuju se iz daljnjeg vrednovanja.

 

VI.

Projekti se mogu izvoditi u potpunosti na Sveučilištu ili se mogu djelomično izvoditi i na drugoj ustanovi (npr. nastavnim bazama Sveučilišta), te na drugim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama.

Projekti koji će se u potpunosti izvoditi na Sveučilištu mogu biti prijavljeni u znanstvenim  područjima  u kojima Sveučilište obavlja znanstvenu djelatnosti na temelju dobivene dopusnice Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Projekti koji će se dijelom ili u potpunosti izvoditi na drugoj instituciji mogu biti prijavljeni u područjima znanosti za koja znanstvena područja ta ustanova ima dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti.

 

Projektni prijedlozi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

-zaposlenici Sveučilišta u znanstvenim i znanstveno-nastavnim zvanjima moraju činiti većinu (više od 50%) svih članova projektnog tima,

-zaposlenici Sveučilišta u znanstvenim, znanstveno-nastavnim, suradničkim i nastavnim zvanjima koji su članovi projektnog tima moraju u planu projektnih aktivnosti biti zaduženi za obavljanje više od 50% svih projektnih aktivnosti.

 

U okviru postupka vrjednovanja projekata, Odbor za znanost može zatražiti razgovor s predlagateljem projekta i promjenu projektnog prijedloga te financijskog plana realizacije projekta. Popis odobrenih i financiranih projekata bit će objavljen do 17. prosinca 2021. godine.

 

VII.

Izvješće o realizaciji projekta voditelji jednogodišnjih projekata dužni su dostaviti Odboru za znanost u pisanom obliku i to: do 2. svibnja 2023., do 1. rujna 2023. te završno izvješće do 1. veljače 2024. godine. Voditelji projekata mogu se za konzultacije tijekom realizacije projekta obratiti Odboru za znanosti i Službi za strateško planiranje, razvoj i projekte.

 

VIII. 

Za realizaciju odobrenih znanstvenih projekata na temelju ovog Natječaja Sveučilište će planirati  novčana sredstva Programom rada, Proračunom i Financijskim planom Sveučilišta za 2023. proračunsku godinu na aktivnosti – znanstveni projekti i potpora za znanstveni rad.

Planirani iznos godišnjih novčanih sredstava za realizaciju jednogodišnjih znanstvenih projekata iznosi 100.000,00 kuna  i planira se za realizaciju jednogodišnje projekte u iznosu do 25.000,00 kuna po projektu.

 

IX.

Predstavljanje odobrenih projekata održat će se 19. prosinca 2022. godine kratkom prezentacijom voditelja projekata.

Projektne prijave se predaju uz popunjeni prijavni Obrazac s potrebnim prilozima na adresu elektroničke pošte ZnanstveniProjekti2021@unicath.hr i predajom ispisanog i potpisanog prijavnog Obrasca s potrebnim prilozima putem urudžbenog zapisnika Sveučilišta – Odboru za znanost zaključno do 1. listopada 2022. godine u 17 sati.

 

                                                                                               Predsjednik Odbora za znanost

                                                                                                                                                                                          prof. dr. sc. Roberto Antolović

Obrazac za prijavu jednogodišnjeg projekta
Strukturirani sažetak i CV-a prvi stupanj procjene HKS projekta 2023.