NATJEČAJ za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2018./2019.

04.04.2018.

Na osnovu Erasmus+ povelje i sklopljenih međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

NATJEČAJ

za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2018./2019.

Opći dio

Hrvatskom katoličkom sveučilištu je 2014. godine dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) (266495-LA-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB15) na osnovu kojeg je omogućeno sudjelovanje zaposlenika Sveučilišta u Erasmus+ programu.

 

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti:

 

 • mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA)
 • mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT)

 

u programskim zemljama odnosno Natječaj za dodjelu financijske potpore zaposlenicima u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi te zaposlenicima u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi.

 

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2018./2019., a realizira se u razdoblju od 1. rujna 2018. do 30. lipnja 2019. godine.

 

Započeta aktivnost ne može se prekidati.

Broj zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja i trajanje aktivnosti

Broj zaposlenika kojima će se dodijeliti sredstva za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u trajanju od 5 dana po osobi odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za akademsku godinu 2018./2019.

 

Vrste aktivnosti

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest održavanje najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji.

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad prema modelu „job-shadowing“ tj. praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

 

Gdje je moguće realizirati mobilnost

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, a koje su nositelji Erasmus+ povelje.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, a koje su nositelji Erasmus+ povelje.

 

Tko se može prijaviti

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

 

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, kao i zaposlenici stručnih službi Sveučilišta.

 

Plan rada

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja (STA), zaposlenici u nastavi prilažu plan predavanja. Nastavni program mora uključivati program i izvedbeni plan nastave u dogovoru s inozemnom visokoškolskom ustanovom. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave.

Nakon provedbe predmetnog natječaja, izmjene u nastavnom programu nisu moguće.

Plan predavanja prilaže se na obrascu Mobility agreement for Teaching.

 

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT), zaposlenici u nastavi i izvan nastave prilažu plan rada koji treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta.

Prilikom izrade plana aktivnosti, planirana dužina boravka na prihvatnoj ustanovi mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se realizirati.

Plan rada prilaže se na obrascu Mobility agreement for Training.

 

Postupak prijave

Prijava na Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente:

 1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku)
 2. Životopis (Europass format) (na engleskom jeziku)
 3. Potpisani i ovjereni obrazac Mobility agreement for Teaching ili Mobility agreement for Training prihvatne institucije
 4. Plan troškova (mogući troškovi izvođenja nastave, troškovi puta i troškovi smještaja)

 

 

ROK ZA PRIJAVU:

 1. lipnja 2018. godine

 

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+Natječaj.

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

Rangiranje kandidata i objava rezultata

Pri rangiranju kandidata vrednuje se za:

 • zaposlenike u nastavi
 • znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička kompetencija kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

 

 • zaposlenike izvan nastave
 • iskustvo kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

 

Rangiranje kandidata po kategorijama mobilnosti provodi Povjerenstvo Sveučilišta u sastavu od tri člana u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj.

Najkasnije dva tjedna nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske potpore za akademsku godinu 2018./2019. sa Agencijom za mobilnost i programe Europske Unije objavit će se konačna rang lista kandidata mobilnosti ovisno o dodijeljenim sredstvima Agencije te će se s odabranim kandidatima potpisati pojedinačni Ugovori o mobilnosti.

 

Žalbeni postupak

Protiv Odluke o rang-listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 24 sata od sata objave Odluke o konačnoj rang listi sudionika mobilnosti. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo u roku od 24 sata od sata podnošenja žalbe. Odluka Povjerenstva je konačna.

Iznos financijske potpore

Životni troškovi (dnevni iznos po sudioniku):

Odredište mobilnosti:

Grupa zemalja A (Norveška, Danska, Luksemburg, Ujedinjeno Kraljevstvo, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn – 144 Euro

Grupa zemalja B (Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal) –128 Euro

Grupa zemalja C (Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Makedonija) – 112 Euro

Putni troškovi:

10 – 99 kn 20 Euro

100 – 499 km 180 Euro

500 – 1999 km 275 Euro

2000 – 2999 km 360 Euro

3000 – 3999 km 530 Euro

4000 – 7999 km 820 Euro

8000 km ili više 1500 Euro

 

Osiguranje

Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

Nakon realizacije mobilnosti

Najkasnije tri dana nakon povratka iz inozemstva osobe u okviru realizirane aktivnosti dužni su Sveučilištu dostaviti:

 • Izjavu inozemne prihvatne ustanove (potvrda inozemne ustanove u kojoj se navodi točno razdoblje boravka)
 • Izvješće o realizaciji mobilnosti (u elektroničkom obliku u sustavu Mobility Tool+)
 • Putni nalog s popratnom dokumentacijom.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Sveučilišni ECTS koordinator izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez (hrvoje.kekez@unicath.hr).

 

Prilozi:

 1. Prijavni obrazac
 2. Mobility agreement for Teaching
 3. Mobility agreement for Training
 4. Europass obrazac

 

 

****
Hrvatsko katoličko sveučilište