NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2018./2019.

04.04.2018.

Na osnovu Erasmus+ povelje i sklopljenih Erasmus+ međuinstutucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studiranja i stručne prakse u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2018./2019.

Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u okviru Erasmus+ programa, objavljuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) u svrhu dodjeljivanja financijske potpore za sufinanciranje studiranja (SMS) i stručne prakse studenata (SMP) Sveučilišta na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji u akademskoj godini 2018./2019.

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

 

Broj studenata za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse

Broj studenata Sveučilišta kojima će se dodijeliti sredstva za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za akademsku godinu 2018./2019.

 

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti

Studiranje i stručnu praksu moguće je ostvariti od 1. rujna 2018. do 15. srpnja 2019. godine.

Studiranje i stručna praksa odnosi se na boravak redovitih studenata preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija na inozemnoj partnerskoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji. Studiranje može trajati najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, a stručna praksa minimalno mora trajati 2 mjeseca.

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu studiranja

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u svrhu studiranja na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama s kojima Sveučilište ima potpisan Erasmus+ sporazum i to:

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti: KU Leuven, Belgija; Institut Catholique de Paris, Francuska; Université Paris Sorbonne, Francuska; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poljska; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Poljska; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Slovenija; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij sociologije: Institut Catholique de Toulouse, Francuska; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, Poljska; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij komunikologije: Università degli Studi „Sour Orsola Benincasa“, Italija; Pazmany Peter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mađarska; Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Ukrainian Catholic University, Lavov, Ukrajina;

za preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij sestrinstva: Katolicka Univerzita v Ružomberku, Slovačka; Universidade Católica Portuguesa – Instituto Ciências da Saúde, Porto, Portugal.

Gdje je moguće realizirati mobilnost u svrhu stručne prakse

 

Student u suradnji s ECTS koordinatorom Odjela pronalazi odgovarajuću instituciju u bilo kojoj državi članici Europske Unije.

Prijava za Natječaj sadrži:

 • Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku) s uključenim motivacijskim pismom (na hrvatskom jeziku, do 500 riječi)
 • Prijepis položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova do prijave na Natječaj ovjeren u Službi za studentska pitanja i potvrdu o upisanom semestru (na hrvatskom jeziku)
 • Životopis (Europass format; na hrvatskom jeziku)
 • Dokaz o znanju jezika (potvrda Sveučilišta, potvrda škole stranih jezika, međunarodni certifikat s naznakom stupnja znanja sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)
 • Learning Agreementfor Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija; potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabranog stranog sveučilišta), odnosno Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse; potpisao student, ovlaštena osoba Sveučilišta i ovlaštena osoba odabrane strane institucije)
 • Prijavnu zamolbu za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama (fakultativno)
 • Prijavnu zamolbu za dodatno financiranje studenata slabijega socioekonomskog statusa (fakultativno)

 

Tko se može prijaviti

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti studenti Sveučilišta koji će u trenutku odlaska na mobilnost u akademskoj godini 2018./2019. biti upisani u više godine preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija koje izvodi Sveučilište.

 

Prije prijave

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse odabiru jednu ili više inozemne visokoškolske ustanove, odnosno institucije, odabiru predmete koje bi za studijskog boravka mogli slušati i polagati te se informiraju na kojem se jeziku izvodi nastava u dogovoru s ECTS koordinatorom Odjela.

Studenti koji se namjeravaju prijaviti na Natječaj za mobilnost u svrhu studiranja i stručne prakse će zajedno sa Sveučilišnim ECTS koordinatorom popuniti Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija), odnosno Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse). Potpisivanjem ovog ugovora studentu je zajamčeno priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu. Dokument Learning Agreement for Studies, odnosno Learning Agreement for Traineeships potrebno je izraditi u dva primjerka, jedan ostaje studentu, a jedan se prilaže natječajnoj dokumentaciji.

Školarina

Studenti uključeni u Erasmus+ program oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama.

Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti ostaju upisani na studij na Sveučilištu. Za vrijeme trajanja studijskog boravka studenti nisu oslobođeni participiranja u troškovima studiranja (školarine) sukladno potpisanom Ugovoru o načinu studiranja.

 

Iznos financijske potpore

Financijska potpora koju student prima u okviru Erasmus+ programa je iznos potpore troškova studiranja, odnosno stručne prakse te ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi, odnosno instituciji.

 

Iznos financijske potpore za akademsku godinu 2018./2019. utvrđuje Agencija za mobilnost i programe EU i to prema kategorijama, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

 • Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška – 500 Eura mjesečno
 • Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal – 450 Eura mjesečno
 • Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska – 400 Eura mjesečno

 

Iznos financijske potpore studenti mogu ostvariti za razdoblja mobilnosti u svrhu studiranja u ukupnom trajanju do 12 mjeseci, odnosno za razdoblje mobilnosti u svrhu stručne prakse u minimalnom trajanju od 2 mjeseca za svaku razinu studija (preddiplomska i diplomska).

 

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Agencija za mobilnost i programe EU, odnosno Europska komisija.

Sveučilište će isplatiti financijsku potporu u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji je poslovna banka Agencije za mobilnost i programe EU primijenila prilikom uplate sredstava Sveučilištu.

Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak istodobno financiran iz sredstava Europske unije.

 

Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

 

Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata (tzv. zero-grant studenti), mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji imaju potporu.

 

Studenti s posebnim potrebama

 

Studenti s posebnim potrebama zbog mogućih povećanih troškova imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore. Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama, Agencija za mobilnost i programe EU. Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi Agencija.

 

Studenti slabijeg imovinskog statusa

 

Studenti slabijeg imovinskog statusa imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 eura mjesečno. Status dokazuju sukladno dokumentaciji Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju: redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom; dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (student jamči točnost navedenih podataka pod materijalnom i krivičnom odgovornošću).

 

Rangiranje studenata

Studenti se rangiraju prema ostvarenim bodovima. Student može steći ukupno 100 bodova i to:

 • Težinski prosjek ocjena, maksimalno 50 bodova
 • Pismo motivacije, maksimalno 20 bodova
 • Usklađenost programa, maksimalno 30 bodova

 

Postupak prijave

ROK ZA PRIJAVU:

15. lipnja 2018. godine

 

Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+ Natječaj.

 

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.

Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

 

Rangiranje, odabir kandidata i objava rezultata

U roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj imenovano Povjerenstvo Sveučilišta u sastavu od tri člana provodi rangiranje kandidata te sastavlja privremenu rang listu.

 

Najkasnije dva tjedna nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli financijske potpore za akademsku godinu 2018./2019. sa Agencijom za mobilnost i programe Europske Unije objavit će se konačna rang lista kandidata mobilnosti ovisno o dodijeljenim sredstvima Agencije, te će se s odabranim kandidatima potpisati pojedinačni Ugovori o mobilnosti.

 

Žalbeni postupak

Protiv Odluke o rang-listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 24 sata od sata objave Odluke o konačnoj rang listi kandidata. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo u roku od 24 sata od sata podnošenja žalbe. Odluka Povjerenstva je konačna.

Osiguranje

Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Sveučilišni ECTS koordinator: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez (hrvoje.kekez@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za povijest: izv. prof. dr. sc. Mario Kevo (mario.kevo@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sociologiju: doc. dr. sc. Filip Galović (filip.galovic@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za psihologiju: doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš (snrados@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za komunikologiju: izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac (jasna.nimac@unicath.hr)

ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo: izv. prof. dr. sc. Marica Miletić-Medved (marica.miletic-medved@unicath.hr)

 

Prilozi:

 1. Prijavni obrazac
 2. Learning Agreement for Studies
 3. Learning Agreement for Traineeships
 4. Europass obrazac

 

 

****