Na temelju članka 86. i 88. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, čl. čl. 72., 123., 124., 137. i 138. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, čl. 18. i 20. Pravilnika o studijima i studiranju, Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije, čl. 3. Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda, Programa rada i Financijskoga plana za 2018. godinu, Izmjena i dopuna Programa rada i Financijskoga plana za 2018. godinu, Odluke KLASA: 602-04/18-05/04, URBROJ: 498-02-18-14 i Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije u akademskoj godini 2018./2019. KLASA: 602-04/18-02/05, URBROJ: 498-02-18-64, raspisuje se

NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA
U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

I.
Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) dodjeljuje petnaest (15) stipendija u akademskoj godini 2018./2019. i to deset (10) stipendija iz osiguranih novčanih sredstava donacijom Marka Franovića i pet (5) iz osiguranih novčanih sredstava Sveučilišta planiranih Programom rada i Financijskim planom za 2018. godinu.

II.
Sveučilište raspisuje ovaj Natječaj za dodjelu petnaest (15) stipendija u sljedećim kategorijama:
1. Kategorija A (za izvrsnost postignutog uspjeha tijekom studija po studijima) – osam (8) stipendija
2. Kategorija B (za studente – vrhunske sportaše) – jedna (1) stipendija
3. Kategorija C (za studente slabijeg socio-ekonomskoga statusa) – četiri (4) stipendije
4. Kategorija D (za studente s invaliditetom) – jedna (1) stipendija
5. Kategorija E (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi) – jedna (1) stipendije

Uvjeti za dodjelu stipendija

III.
Pravo na stipendije imaju redoviti studenti Sveučilišta hrvatski državljani i redoviti studenti Sveučilišta državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti upisani na preddiplomske sveučilišne studije i diplomske sveučilišne studije koje Sveučilište izvodi pod uvjetima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije i Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije u akademskoj godini 2018./2019. (u daljnjem tekstu: studenti).

Za dodjelu stipendija mogu se natjecati redoviti studenti viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
1. da su upisom na studije koje izvodi Sveučilište stekli status redovitoga studenta;
2. da su hrvatski državljani ili državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj, koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti;
3. da u dosadašnjem tijeku studiranja nisu ponavljali godinu;
4. da nemaju upisano mirovanje obveza u akademskoj godini u kojoj se dodjeljuje stipendija.
Kategorija A (za izvrsnost postignutog uspjeha tijekom studija)

IV.
Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju izvrsnosti (Kategorija A) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete i to:
– da su u prethodnoj akademskoj godini izvršili sve obveze u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom nastave;
– da su tijekom izvođenja studija na temelju studijskoga programa ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi minimalno 60 ECTS bodova, ne uključujući tekuću akademsku godinu.

Kategorija B (za studente – vrhunske sportaše)

V.
Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenti – vrhunski sportaši (Kategorija B) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete:
– da su kategorizirani kao vrhunski sportaši u kategoriji sportaša (I. – III. kategorija);
– da su aktivni sportaši.

Kategorija C (za studente slabijeg socioekonomskoga statusa)

VI.
Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenata slabijeg socio-ekonomskoga statusa (Kategorija C) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete:
– da prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji u zajedničkom kućanstvu ne prelazi 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

Kategorija D (za studente s invaliditetom)

VII.
Na natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenata s invaliditetom (Kategorija D) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete:
– da je utvrđeno postojanje tjelesnog oštećenja od nadležne ustanove.

Kategorija E (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi)

VIII.
Na natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenata bez odgovarajuće roditeljske skrbi (Kategorija E) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete:
– da je student do punoljetnosti bio smješten u domu socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji.

IX.
Stipendije se dodjeljuju prema rang-listama studenata prijavljenih na Natječaj za dodjelu stipendija koje se utvrđuju za svaku pojedinu kategoriju stipendija (A, B, C, D, E) unutar sveučilišnog odjela i usmjerenja.

Sveučilište će od studenata pribaviti privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja.

Novčani iznos stipendija

X.
Stipendija se isplaćuje u utvrđenome iznosu od 1.000,00 kn mjesečno u akademskoj godini 2018./2019. (od 1. listopada do 30. rujna, izuzev mjeseci srpnja i kolovoza) do 15. u mjesecu na osnovu osiguranih novčanih sredstava, te potpisanog Ugovora između Sveučilišta i studenta na IBAN žiro-računa korisnika stipendije.

Prijave na Natječaj

XI.
Prijave na Natječaj podnose se putem Službe za studentska pitanja na Obrascu prijave uz tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta i Izjave o privoli za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja. (Obrazac i Izjava može se preuzeti u Službi za studentska pitanja).

Potpisana Izjava o privoli temelj je za prikupljanje, obradu i objavu podataka. Kandidat može u svako doba, pisanim putem opozvati danu privolu.

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i dokazima na način i u roku koji je propisan natječajem.

Nevaljane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Studenti su dužni dostaviti podatke o OIB-u članova obitelji ili vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu da član obitelji nema OIB.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

Postupak odabira

XII.
U roku od petnaest (15) dana od dana završetka Natječaja, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta objavljuju se privremene rang-liste kandidata za svaku kategoriju.

U roku od tri (3) radna dana od dana objavljivanja privremenih rang-lista, studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu Povjerenstvu podnijeti pisani prigovor. Prigovor se razmatra samo uz dostavljenu urednu dokumentaciju (zahtjev, obrazloženje, dokazi i sl.). Povjerenstvo je dužno u roku od pet (5) radnih dana na zaprimljeni prigovor dostaviti odgovor.

Povjerenstvo nakon isteka roka za rješavanje prigovora predlaže rektoru konačne rang-liste kandidata za svaku kategoriju, uključujući i studente kojima je prihvaćen prigovor.

Konačne rang-liste objavljuju se najkasnije četrdeset dana od objave Natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.

Rektor na prijedlog Povjerenstva donosi Odluku o dodjeli dobitnika stipendija na temelju konačnih rang-lista.

XIII.
Za vrijeme ostvarivanja prava na dobivenu stipendiju po kategorijama (A, B, C, D, E) student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz drugih izvora osim u kategoriji A (za izvrsnost postignutoga uspjeha tijekom studija).

Ukoliko se student prijavio za dodjelu stipendija u jednu ili više Kategorija i ako mu je dodijeljena stipendija u jednoj ili više Kategorija, može ostvariti pravo na samo jednu stipendiju u Kategoriji koju predloži Povjerenstvo.

Objava Natječaja i rok prijave

XV.
Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2018./2019. objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.

Prijave na Natječaj podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja.

HRVATSKO KATOLIČKOG SVEUČILIŠTE

 

Dokument: Privola stipendije 2018./2019.

Hrvatsko katoličko sveučilište