Na temelju članka 86. i 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju, čl. 72., 123., 124., 137. i 138. Statuta, čl. 18. i 20. Pravilnika o studijima i studiranju, čl. 11. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije, čl. 3. Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda, Programa rada i Financijskoga plana za 2017. godinu, Izjave o donaciji KLASA: 602-04/17-05/05, URBROJ: 498-05-17-10, i Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije u akademskoj godini 2017./2018.

KLASA: 602-04/17-07/03,
URBROJ: 498-05-17-52 od 14. studenoga 2017. godine,

raspisuje se

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

I.
Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) raspisuje natječaj za  dodjelu  deset  (10) stipendija iz osiguranih novčanih sredstava donacijom Marka Franovića i šest (6) i više iz osiguranih novčanih sredstava Sveučilišta u slijedećim kategorijama:                                     

  1. Kategorija A (za izvrsnost postignutog uspjeha tijekom studija po studijima i usmjerenjima) – devet (9) stipendija
  2. Kategorija B (za studente – vrhunske sportaše) – jedna (1) stipendija
  3. Kategorija C (za studente slabijeg socio-ekonomskoga statusa) – četiri (4) stipendije
  4. Kategorija D (za studente s invaliditetom) – jedna (1) stipendija
  5. Kategorija E (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi) – jedna (1) stipendija

 

II.
Pravo na stipendije imaju redoviti studenti Sveučilišta hrvatski državljani i redoviti studenti Sveučilišta državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti upisani na preddiplomske sveučilišne studije i diplomske sveučilišne studije koje Sveučilište izvodi pod uvjetima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije i ovom Odlukom (u daljnjem tekstu: studenti).

 

Uvjeti za dodjelu stipendija

III.
Za dodjelu stipendija mogu se natjecati redoviti studenti viših godina studija koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

  1. da su upisom na studije koje izvodi Sveučilište stekli status redovitoga studenta;
  2. da su hrvatski državljani ili državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj, koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti;
  3. da u dosadašnjem tijeku studiranja nisu ponavljali godinu;
  4. da nemaju upisano mirovanje obveza u akademskoj godini u kojoj se dodjeljuje stipendija.


IV.
Na natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju izvrsnosti (Kategorija A) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete:
– da su u prethodnoj akademskoj godini izvršili sve obveze u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom nastave;
– da su tijekom izvođenja studija na temelju studijskoga programa ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi minimalno 60 ECTS bodova, ne uključujući tekuću akademsku godinu.

 

V.

Na natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenti – vrhunski sportaši (Kategorija B) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete:

– da su kategorizirani kao vrhunski sportaši u kategoriji sportaša (I. – III. kategorija);
– da su aktivni sportaši.

VI.
Na natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenata slabijeg socio-ekonomskoga statusa (Kategorija C) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete:

– da prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji u zajedničkom kućanstvu ne prelazi 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom.

 

VII.
Na natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenata s invaliditetom (Kategorija D) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete:
– da je utvrđeno postojanje tjelesnog oštećenja od nadležne ustanove.

 

VIII.
Na natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenata bez odgovarajuće roditeljske skrbi (Kategorija E) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete:
– da je student do punoljetnosti bio smješten u domu socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji.

 

IX.
Stipendije se dodjeljuju prema rang-listama studenata prijavljenih na Natječaj za dodjelu stipendija koje se utvrđuju za svaku pojedinu kategoriju stipendija (A, B, C, D, E) unutar sveučilišnog odjela i usmjerenja.

Sveučilište će od studenata pribaviti privolu (Izjavu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

 

Novčani iznos stipendija

X.
Stipendija se isplaćuje u utvrđenome iznosu od 1.000,00 kn mjesečno u akademskoj godini 2017./2018. (od 1. listopada do 30. rujna) do 15. u mjesecu na osnovu osiguranih novčanih sredstava, te potpisanog Ugovora između Sveučilišta i studenta na IBAN žiro-računa korisnika stipendije,

 

Prijave na Natječaj

XI.
Prijave na Natječaj podnose se putem Službe za studentska pitanja na Prijavi (obrazac) uz navedene dokaze u Prijavi  o ispunjavanju uvjeta. Uz Prijavu student je dužan potpisati i Izjavu o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja. (Prijava (obrazac) i Izjava može se preuzeti u Službi za studentska pitanja).

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i dokazima na način i u roku koji je propisan natječajem.

Nevaljane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Studenti su dužni dostaviti podatke o OIB-u članova obitelji ili vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu da član obitelji nema OIB.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

 

Postupak odabira

XII.
U roku od 15 dana od dana završetka Natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta objavljuju se privremene rang-liste kandidata za svaku kategoriju.

U roku od tri radna dana od dana objavljivanja privremenih rang-lista, studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu Povjerenstvu podnijeti pisani prigovor. Prigovor se razmatra samo uz dostavljenu urednu dokumentaciju (zahtjev, obrazloženje, dokazi i sl.). Povjerenstvo je dužno u roku od pet radnih dana na zaprimljeni prigovor dostaviti odgovor.

Povjerenstvo nakon isteka roka za rješavanje prigovora predlaže rektoru konačne rang-liste kandidata za svaku kategoriju, uključujući i studente kojima je prihvaćen prigovor.

 

XIII.
Konačne rang-liste objavljuju se najkasnije trideset dana od objave Natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.

Rektor na prijedlog Povjerenstva u roku od najviše tri (3) dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva donosi Odluku o dodjeli dobitnika stipendija na temelju konačnih rang-listi koje se objavljuju na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.

 

XIV.
Za vrijeme ostvarivanja prava na dobivenu stipendiju po kategorijama (A, B, C, D, E) student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz drugih izvora osim u kategoriji A (za izvrsnost postignutoga uspjeha tijekom studija).

Ukoliko se student prijavio za dodjelu stipendija u jednu ili više Kategorija i ako mu je dodijeljena stipendija u jednoj ili više Kategorija, može ostvariti pravo na samo jednu stipendiju u Kategoriji koju odabere.

Objava Natječaja i rok prijave

XV.
Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči Sveučilišta i mrežnim stranicama Sveučilišta.

Prijave na Natječaj podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave Natječaja.

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE