Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine”, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), čl. 72. i 138. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, čl. 107. Pravilnika o studijima i studiranju, Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije, Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda, Programa rada i Financijskoga plana za 2017. godinu, Izjave o donaciji, KLASA: 602-04/17-01/01, URBROJ: 498-05-17-24, Odluke KLASA: 602-04/17-05/05, URBROJ: 498-05-17-10 i Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije u akademskoj godini 2016./2017., KLASA: 602-04/17-07/03, URBROJ: 498-05-17-04, raspisuje se

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017.

I.

Hrvatsko katoličko sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) dodjeljuje petnaest (15) stipendija za akademsku godinu 2016./2017. i to deset (10) stipendija iz osiguranih novčanih sredstava donacijom Marka Franovića i pet (5) iz osiguranih novčanih sredstava Sveučilišta planiranih Programom rada i Financijskim planom za 2017. godinu.

II.

Sveučilište raspisuje ovaj Natječaj za dodjelu petnaest (15) stipendija (deset stipendija Marko Franović sukladno Odluci, KLASA: 602-04/17-05/05, URBROJ: 498-05-17-10 i pet stipendija Sveučilišta) u sljedećim kategorijama:

 1. Kategorija A (za izvrsnost postignutoga uspjeha tijekom studija – šest (6) stipendija
 2. Kategorija B (za studente slabijeg socioekonomskoga statusa) — pet (5) stipendija
 3. Kategorija C (za studente s invaliditetom) — dvije (2) stipendije
 4. Kategorija D (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi) — dvije (2) stipendije

Uvjeti za dodjelu stipendija

III.

Pravo na stipendije ostvaruju redoviti studenti Sveučilišta hrvatski državljani i redoviti studenti Sveučilišta državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti upisani na preddiplomske sveučilišne studije i diplomske sveučilišne studije koje Sveučilište izvodi pod uvjetima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije i ovom Odlukom (dalje u tekstu: studenti).

IV.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju izvrsnosti (Kategorija A) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete i to:

 

 1. studenti I. godine studija
  – da su pri upisu u I. godinu studija na rang-listi postigli rezultat koji ih svrstava u 10% najboljih pristupnika za upis na određeni studij;
 1. studenti viših godina studija
  – da su u prethodnoj akademskoj godini izvršili sve obveze u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom nastave;
  – da su tijekom izvođenja studija na temelju studijskoga programa ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi minimalno 60 ECTS bodova, ne uključujući tekuću akademsku godinu;
  – da u dosadašnjem tijeku studiranja nisu ponavljali godinu.

U uvjete iz prethodnoga stavka ne računaju se godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza sukladno Zakonu i općim aktima Sveučilišta.

Na Natječaj za dodjelu stipendija ne mogu se prijaviti studenti koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi Natječaj.

 

V.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju slabijega socioekonomskoga statusa (Kategorija B) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete i to:

 1. da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u 2016. godini ne prelazi 65% proračunske osnovice za tu godinu, a koja se utvrđuje odgovarajućim propisom;
 2. da prilože izjavu o članovima zajedničkog kućanstva;
 3. da prilože potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva u protekloj kalendarskoj godini;
 4. da prilože dokaz o korištenju stalne pomoći za uzdržavanje prema posebnom zakonu.

Na Natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi Natječaj.

 

VI.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju invalidnosti (Kategorija C) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete i to:

 1. dokaz o utvrđenom postojanju tjelesnoga oštećenja koji izdaje nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje za studente s invaliditetom;
 2. da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u 2016.godini ne prelazi 100% proračunske osnovice za tu godinu, a koja se utvrđuje odgovarajućim propisom;
 3. da prilože izjavu o članovima zajedničkog kućanstva;
 4. da prilože potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva u protekloj kalendarskoj godini.

Na Natječaj za dodjelu stipendija ne mogu se prijaviti studenti koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi Natječaj.

 

VII.

Na Natječaj za dodjelu stipendija koje spadaju u kategoriju studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi (Kategorija D) mogu se prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju opće uvjete, te dodatne uvjete i to da prilože potvrdu da je student do punoljetnosti bio smješten u domu socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji izdanu od nadležnoga tijela državne uprave Republike Hrvatske.

Na Natječaj za dodjelu stipendija ne mogu se prijaviti studenti koji imaju upisano mirovanje obveza u godini u kojoj se provodi Natječaj.

 

VIII.

Stipendije se dodjeljuju prema rang-listi studenata prijavljenih na Natječaj za dodjelu stipendija koja se izrađuje za svaku pojedinu kategoriju stipendija (A, B, C, D).

 

Novčani iznos stipendija

IX.

Stipendija se isplaćuje u utvrđenome iznosu od 1.000,00 kn mjesečno godinu na IBAN žiro-računa korisnika stipendije, u tekućoj akademskoj godini 2016./2017. (od 1. prosinca do 30. rujna) do 15. u mjesecu na osnovu osiguranih novčanih sredstava, te potpisanoga Ugovora između Sveučilišta i studenta za akademsku godinu.

 

Prijave na Natječaj

X.

Prijave na Natječaj podnose se putem Službe za studentska pitanja na Obrascu prijave uz tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta i Izjave o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja. Obrazac i Izjava preuzimaju se u Službi za studentska pitanja.

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene s potpunom dokumentacijom i dokazima na način i u roku koji je propisan Natječajem.

Nevaljane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Studenti su dužni dostaviti podatke o OIB-u članova obitelji ili vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu da član obitelji nema OIB.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

 

Postupak odabira

XI.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj za dodjelu stipendija, te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo na temelju objavljenoga Natječaja utvrđuje rang-liste prijavljenih kandidata za svaku kategoriju stipendija koje se objavljuju na oglasnoj ploči Sveučilišta i mrežnim stranicama Sveučilišta.

U roku od tri radna dana od dana objavljivanja rang-lista, studenti kojima nije dodijeljena stipendija mogu podnijeti pismeni prigovor Sveučilištu. Prigovor se razmatra samo uz dostavljenu urednu dokumentaciju (zahtjev, obrazloženje i dokazi). Povjerenstvo je dužno u roku od osam dana na zaprimljeni prigovor dostaviti odgovor.

 

XII.

Povjerenstvo nakon isteka roka za podnošenje prigovora predlaže Rektoru listu kandidata za svaku kategoriju, uključujući i studente kojima je prihvaćen prigovor.

Rektor će na prijedlog Povjerenstva u roku od najviše petnaest (15) dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o dodjeli stipendija na temelju konačne rang-liste. Sastavni dio Odluke čine rang-liste studenata dobitnika stipendije, koje se objavljuju na oglasnoj ploči Sveučilišta i mrežnim stranicama Sveučilišta.

Rang-liste studenata dobitnika stipendije objavljuju se u roku od trideset dana od objave Natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.

XIII.

Za vrijeme ostvarivanja prava na dobivenu stipendiju po kategorijama (A, B, C, D) student ne može primati ni jednu drugu stipendiju osim u kategoriji A (za izvrsnost postignutoga uspjeha tijekom studija) koja se financira iz drugih izvora. Stipendijom se smatra mjesečna novčana naknada koju student ostvaruje na temelju statusa redovitoga studenta.

 

Objava Natječaja i rok prijave

XIV.

Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči Sveučilišta i mrežnim stranicama Sveučilišta.

Prijave na Natječaj podnose se u roku od petnaest (15) dana, počevši od dana objave Natječaja, odnosno od 16. veljače 2017. godine.

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

 

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište