Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU NAGRADE ZAPOSLENICIMA

HRVATSKOGA KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA

 

 

 

I.

Povjerenstvo za dodjelu nagrada zaposlenicima Hrvatskog katoličkog sveučilište (dalje u tekstu: Sveučilište) na temelju članka 4., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Sveučilišta raspisuje Natječaj za dodjelu nagrade zaposlenicima Sveučilišta za poticanje i postignuća izvrsnosti Sveučilišta u akademskoj godini 2021./2022. 

 

                                                                                II                                            

Sveučilište dodjelom nagrada i priznanja nastavnicima, stručnjacima i zaposlenicima izvan nastave odaje priznanje i potiče izvrsnost u istraživanju, nastavi, promociji Sveučilišta, obavljanju stručnih i administrativno-tehničkih poslova te promicanju identiteta Sveučilišta.

 

III.

Pravo natjecanja za dodjelu nagrade imaju:

  • zaposlenici izabrani u znanstveno-nastavna, suradnička i nastavna zvanja i odgovarajuća radna mjesta (dalje u tekstu: zaposleni nastavnici)
  • zaposlenici izabrani u stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta (dalje u tekstu: stručnjaci)
  • zaposlenici izvan nastave na ogovarajućim stručno-administrativnim i tehničkim radnim mjestima (dalje u tekstu: zaposlenici izvan nastave).

 

IV.

Odluku o dodjeli nagrade donosi rektor, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu nagrade (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

 

 

Uvjeti i kriteriji za dodjelu nagrada

 

V.

Nagrada za izvrsnost u nastavom radu

Kriteriji u dodjeljivanju su:

– zaposleni nastavnik ocijenjen je visokom ocjenom studenata u studentskim anketama koje provodi Sveučilište na temelju Pravilnika o osiguranju kvalitete i Priručnika o osiguranju kvalitete; najviše motivira studente u nastavi

– osmišljavanje i sudjelovanje u povjerenstvu (kao predsjednik ili član) za izradu novog studijskog programa koji  je dobio dopusnicu za izvođenje studija

– osmišljavanje i sudjelovanje u povjerenstvu (kao predsjednik ili član) za izradu novog programa cjeloživotnog učenja koji se izvodi na Sveučilištu

– prijedlog pročelnika odjela/dekana fakulteta ili prorektora za nastavu.

 

Prijedlog za dodjelu nagrada zaposlenim nastavnicima i stručnjacima Povjerenstvu mogu podnijeti prorektori, pročelnici, dekan, vijeća sastavnica Sveučilišta, pojedini nastavnici i stručnjaci ili skupina nastavnika i stručnjaka.

 

U pravilu se dodjeljuje samo jedna nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 3.000,00 kuna a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

VI.

Nagrada za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu

Kriteriji u dodjeljivanju su: 

– zaposleni nastavnik je tijekom tri godine ostvario značajnu znanstvenu produktivnost ili značajan znanstveni doprinos

– objava radova kao autor/suautor u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science i Scopus, i ostalim relevantnim bazama za predmetna područja

– voditeljstvo/članstvo znanstveno-istraživačkih projekata za koje natječaj raspisuje Sveučilište ili voditeljstvo/članstvo u projektima izvan Sveučilišta ili u međunarodnim projektima

– broj podnesenih prijava na projekte

– boravak ili rad u visokim učilištima izvan Republike Hrvatske, na temelju kojeg su postignuti značajni rezultati

– ugovoreni i realizirani projektima s drugim visokoškolskim i znanstvenim ustanovama.

 

Prijedlog za dodjelu nagrada zaposlenim nastavnicima i stručnjacima Povjerenstvu mogu podnijeti prorektori, pročelnici, dekan, vijeća sastavnica Sveučilišta, pojedini nastavnici i stručnjaci ili skupina nastavnika i stručnjaka.

 

U pravilu se dodjeljuje samo jedna nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 3.000,00 kuna a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

VII.

Nagrada za ostvarena postignuća

Dodjeljuje se zaposlenom nastavniku koji je tijekom godina ostvario postignuća multimedijskim projektom, objavom knjige, pokretanjem časopisa, organiziranjem izložbe, znanstveno-stručnih skupova ili konferencija i sl.

 

Prijedlog za dodjelu nagrada zaposlenim nastavnicima i stručnjacima Povjerenstvu mogu podnijeti prorektori, pročelnici, dekan, vijeća sastavnica Sveučilišta, pojedini nastavnici i stručnjaci ili skupina nastavnika i stručnjaka.

 

U pravilu se dodjeljuje samo jedna nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 3.000,00 kuna a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

VIII.

Nagrada za ostvarenu suradnju

Dodjeljuje se zaposlenom nastavniku za suradnju s nastavnim bazama Sveučilišta i drugim ustanovama u gospodarstvu.

 

Prijedlog za dodjelu nagrada zaposlenim nastavnicima i stručnjacima Povjerenstvu mogu podnijeti prorektori, pročelnici, dekan, vijeća sastavnica Sveučilišta, pojedini nastavnici i stručnjaci ili skupina nastavnika i stručnjaka.

 

U pravilu se dodjeljuje samo jedna nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 3.000,00 kuna a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

IX.

Nagrada za poticanje i postignuća zaposlenika izvan nastave  

Dodjeljuje se zaposlenicima izvan nastave za izvrsno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova te inovativnost i inicijativu u unapređenju poslovanja Sveučilišta.

 

Prijedlog za dodjelu nagrade zaposleniku izvan nastave mogu Povjerenstvu podnijeti prorektori, pročelnici, dekan, vijeća sastavnica Sveučilišta, tajnik Sveučilišta, voditelji ureda, samostalnih odjela i službi, pojedinci ili skupina pojedinaca.

 

U pravilu se dodjeljuje samo jedna nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 3.000,00 kuna a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

X.

Nagrada za promicanje identiteta Sveučilišta

Nagrada za promicanje identiteta Sveučilišta dodjeljuje se zaposlenim nastavnicima i zaposlenicima izvan nastave.

Prijedlog za dodjelu nagrada zaposlenim nastavnicima i stručnjacima mogu podnijeti prorektori, pročelnici, dekan, vijeća sastavnica Sveučilišta, pojedini nastavnici i stručnjaci ili skupina nastavnika i stručnjaka, tajnik Sveučilišta, voditelji ureda, samostalnih odjela i službi, pojedinci ili skupina pojedinaca.

 

U pravilu se dodjeljuje samo jedna nagrada koja se sastoji od povelje i prigodnog dara – novčanog iznosa od 3.000,00 kuna a dodjeljuje se na Danu Sveučilišta.

 

 

Prijava  kandidata

 

XI.

Natječaj za dodjelu nagrada zaposlenicima u akademskoj godini 2021./2022. objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta.

 

Predlagatelji prijedloga nagrada nastavnika, stručnjaka ili zaposlenika izvan nastave dužni su prijedlog za nagradu  pisano obrazložiti. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na prijavnom obrascu uz obvezno pisano obrazloženje Povjerenstvu, putem urudžbenog ureda ili na adresu e-pošte: tajnistvo@unicath.hr.

 

Uz prijavu za nagrade iz točke IV., V., VI. i VII. potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze prema kriterijima u dodjeljivanju (rezultate studentske ankete, odluku o članstvu u povjerenstvima, popis objavljenih radova, popis podnesenih prijava na projekte te ugovorenih i realiziranih projekata, dokaze o organizaciji konferencija, skupova ili drugih manifestacija, dokaze o suradnji s drugim institucijama i sl.).

 

Rok za prijavu je osam (8) dana od objave Natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta.

 

XII.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni. Rezultati Natječaja bit će objavljeni s nazivom nagrade, imenima i prezimenima dobitnika na mrežnoj stranici Sveučilišta.

Prijavom na Natječaj kandidati su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure za dodjelu nagrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Sveučilište će osobne podatke zaposlenika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje kandidata te sukladno uvjetima ovoga Natječaja. Prikupljeni osobni podaci kandidata neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

Prijavni obrazac dostupan je na poveznici.