HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 ZAGREB

 

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana komunikologija, za rad na projektu UIP-2019-04-7547, Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04.“

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te općim aktima Sveučilišta.

Obvezni uvjeti:

 • završen poslijediplomski sveučilišni studij.

Dodatni kriteriji (sukladno opisanom profilu poslijedoktoranda u projektnoj prijavi UIP-2019-04-7547):

 • doktorska disertacija iz područja i teme projekta UIP-2019-04-7547,
 • znanje i vještine obrade podataka i metodologije istraživanja u području i temi projekta UIP-2019-04-7547,
 • visoka motivacija za radom u istraživačkom timu i znanstvenim usavršavanjem u području i temi projekta UIP-2019-04-7547,
 • znanstvena aktivnost u području projekta (najmanje jedan objavljeni rad (A1) iz teme projekta UIP-2019-04-7547),
 • iskustvo mentoriranja diplomskih radnji,
 • prezentacijske i komunikacije vještine,
 • aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

O projektu

U siječnju 2020., počela je provedba uspostavnog istraživačkog projekta UIP-2019-04-7547 Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece (http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=9102&rok=2019-04) pod vodstvom doc. dr. sc. Marine Merkaš. Ciljevi projekta su ispitati: a) motivaciju, navike i okolnosti korištenja digitalne tehnologije (DT) te ometanje tehnologijom (OT) u roditelja, djece i obitelji, b) povezanost korištenja DT te OT u djece, roditelja i obitelji s razvojem i dobrobiti djece i c) OT tijekom interakcija roditelj-dijete te učinke OT na ponašanje djece. U sklopu projekta provest će se 4 studije (fokus grupe, longitudinalno istraživanje, dnevničku studiju i opažanje) s djecom od 0 do 13 godina i roditeljima, kojima se empirijski žele provjeriti hipoteze o diferencijalnoj osjetljivosti djece, roditelja i obitelji na učinke DT te OT, kao i postojanje neizravnih procesa djelovanja DT i OT na djecu. Projektom se planira stvoriti baza znanja o učincima DT na razvoj djece u obiteljskom kontekstu, koja bi onda poslužila svim akterima dječjeg razvoja za osmišljavanje različitih praktičnih programa utemeljenih na dokazima i usmjerenih umanjivanju negativnih, a poticanju pozitivnih učinaka DT na djecu. Očekuje se da poslijedoktorand aktivno sudjeluje u projektnim aktivnostima 2. i 3. godine projekta sukladno projektnoj prijavi i radnom planu projekta te da svojim znanjem i vještinama obogati i unaprijedi rad istraživačkog tima. Ugovor o radu s poslijedoktorandom sklapa se na određeno vrijeme od dvije godine sukladno ugovoru „UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA ZAKLADE po natječaju „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“ (KLASA: 900-06/19-02/58, URBROJ: 0-19-01, dana 19. 12. 2019.).

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o završetku diplomskog studija,
 • presliku dokaza o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • prijepis ocjena s poslijediplomskog sveučilišnog studija,
 • motivacijsko pismo,
 • dokumentaciju koja potvrđuje zadovoljavanje dodatnih kriterija ako ih pristupnik ima,
 • najmanje jednu preporuku sveučilišnog nastavnika ili znanstvenika,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Svi kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja pristupaju motivacijskom razgovoru. Odabir kandidata bit će obavljen na temelju priložene dokumentacije i motivacijskog razgovora.

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr te su određeni projektom prijavom, radnim i financijskim planom projekta UIP-2019-04-7547 i ugovorom „UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA ZAKLADE po natječaju „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“ (KLASA: 900-06/19-02/58, URBROJ: 0-19-01, dana 19. 12. 2019.).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679),

Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ – rad na projektu UIP-2019-04-7547”.

Hrvatsko katoličko sveučilište

 KLASA: 100-01/20-02/02

URBROJ: 498-03-02-01-01/2-20-12

Zagreb, 4. rujna 2020. godine                                           

                                                                       PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

 

                                                                                              prof. dr. sc. Gordan Črpić