HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor jednog poslijedoktoranda u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija ili teologija

ili

za izbor jednog poslijedoktoranda u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija ili pravo

ili

za izbor jednog poslijedoktoranda u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti ili javno zdravstvo 

na uspostavnom projektu UIP-2019-04-3212 „(Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi (Digit-HeaL)“, financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te općim aktima Sveučilišta.

 

Obvezni uvjeti:

– završen poslijediplomski sveučilišni studij.

 

Dodatni uvjeti:

– veliki interes i snažna motiviranost za istraživanje u etici medicinskih tehnologija;

– poznavanje kvantitativnih i kvalitativnih metoda;

– odlično poznavanje Engleskog jezika u jeziku i pismu (minimum CEF C1);

– fleksibilnost i spremnost rada u interdisciplinarnom timu.

 

O projektu

Tražimo poslijedoktoranda s interesom za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvenoj skrbi. Radno mjesto je na određeno vrijeme na 2 (dvije) godine i nalazi se pri novoosnovanom Laboratoriju za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Uspješan kandidat postat će član novo uspostavljene istraživačke grupe i imat će priliku surađivati na uspostavnom projektu „(Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi (Digit-HeaL)“ financiranom od strane Hrvatske zaklade za znanost pod ugovorom UIP-2019-04-3212. Novo uspostavljeni međunarodni tim fokusirat će se na etičke, pravne i društvene izazove primjene digitalnih tehnologija u zdravstvenoj skrbi npr. umjetne inteligencije, velikih podataka i digitalne fenotipizacije koristeći se kvantitativnom i kvalitativnom metodologijom.

Stoga, poslijedoktorand će biti uključen u teorijsku analizu etičkih i društvenih izazova i empirijsko istraživanje. Preporuča se prethodno iskustvo suradnje u interdisciplinarnom timu. Očekuje se samostalan rad, no i bliska suradnja s voditeljem Digit-HeaL laboratorija i s drugim članovima istraživačke grupe.

Više o Laboratoriju za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL) i istraživačkoj grupi možete pronaći na: www.unicath.hr/digit-heal.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis,

– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,

– presliku dokaza o završetku diplomskog sveučilišnog studija,

– presliku dokaza o završetku poslijediplomskog sveučilišnog studija,

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,

– popis znanstvenih i stručnih radova,

– motivacijsko pismo,

– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

 

Rok za podnošenje prijave je 60 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr te su određeni projektnom prijavom, radnim i financijskim planom projekta UIP-2019-04-3212 i ugovorom „UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA ZAKLADE po natječaju „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“ (KLASA: 900-06/19-02/57, URBROJ: 0-19-01, dana 18.12.2019.).

Svi kandidati bit će informirani o rezultatima pre-selekcijskog postupka od strane natječajnog povjerenstva. S odabranim užim krugom kandidata održat će se intervjui.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

KLASA: 100-01/20-02/02           

URBROJ: 498-03-02-01-01/1-20-10

Zagreb, 21. srpnja 2020. godine 

 

 

                                                                   PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                                                           prof. dr. sc. Gordan Črpić