HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti;
 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, u dijelu radnog vremena 50% (zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu);
 1. za reizbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana imunologija;
 2. za reizbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent (u dijelu radnog vremena 30%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana pedijatrija;
 3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor (u dijelu radnog vremena 30%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija;
 4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor (u dijelu radnog vremena 20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija;
 5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor (u dijelu radnog vremena 50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana anesteziologija i reanimatologija;
 6. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje viši predavač i na radno mjesto viši predavač (u dijelu radnog vremena 20%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo;
 7. za izbor tri nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje farmacija, grana medicinska biokemija;
 8. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina;
 9. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20%), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija;
 10. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u dijelu radnog vremena (50%), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija;
 11. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika;
 12. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor, u dijelu radnog vremena (20%), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina;
 13. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor, u dijelu radnog vremena (20%), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija;
 14. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20%), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija;
 15. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor, u punom radnom vremenu (100%), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana citologija, histologija i embriologija;
 16. za izbor tri suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija;
 17. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent i na radno mjesto docent u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti;
 18. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestirnstvo.

 

Pristupnici za točke 2., 18. i 20. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te općim aktima Sveučilišta.

Pristupnici za točke 1., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 19. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17) te općim aktima Sveučilišta.

 

Pristupnici za točku 8. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj 13/12) te općim aktima Sveučilišta.

 

Pristupnici za točke 3. i 4. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanastvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora (Narodne novine, broj 24/21) te općim aktima Sveučilišta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis,

– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,

– dokaz o stečenom akademskom nazivu (samo za točke: 2., 8., 18. i 20.)

– presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju (osim za točke: 2., 8., 18. i 20.),

– presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (osim za točke: 2., 8., 18. i 20.),

– presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ako su birani,

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,

– popis znanstvenih i stručnih radova,

– separate radova (za točke: 1., 4., 9., 10., 11., 13., 16. i 19.),

– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ POD TOČKOM __”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

KLASA: 100-01/21-02/01

URBROJ: 498-03-02-01/2-21-10

 

Zagreb, 21. srpnja lipnj llllLlosokdcsofdjdsjfisdjfkLKLKDa 2021. godine

 

 

                                                                     PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                              prof. dr. sc. Gordan Črpić