HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

  1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavač i na radno mjesto predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika – zamjena za odsutnog zaposlenika;
  2. za izbor dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija;
  3. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač, bez zasnivanja radnog odnosa, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti;
  4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija;
  5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti;
  6. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent bez zasnivanja radnog odnosa u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, polje farmacija.

Pristupnici za točku 2. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te općim aktima Sveučilišta.

Pristupnici za točke 4., 5. i 6. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17) te općim aktima Sveučilišta.

 

Pristupnici za točke 1. i 3. moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj 13/12) te općim aktima Sveučilišta.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis,

– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,

– presliku dokaza o stečenom akademskom nazivu (za točku 1., 2. i 3.)

– presliku prijepisa ocjena (za točku 2.),

– presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju (za točke 4., 5. i 6.),

– presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (za točke 4., 5. i 6.),

– presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ako su birani,

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,

– popis znanstvenih i stručnih radova,

– separate radova (za točku 6.),

– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679),

Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ POD TOČKOM __”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

KLASA: 100-01/21-02/01

URBROJ: 498-03-02-01/2-21-03

 

Zagreb, 5. svibnja 2021. godine