Na osnovu Erasmus+ povelje (ECHE) isklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama, Hrvatsko katoličko sveučilište (u daljnjem tekstu: Sveučilište) raspisuje

NATJEČAJ

za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2022./2023.

Opći dio

Sveučilištu je 2021. godine dodijeljena povelja Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027(ECHE)  na osnovu koje je omogućeno sudjelovanje zaposlenika Sveučilišta u Erasmus+ programu.

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju u okviru projekta, Sveučilište će provesti aktivnosti:

 • mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA)
 • mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT)

u programskim zemljama, odnosno Natječaj za dodjelu financijske potpore zaposlenicima Sveučilišta u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi te zaposlenicima Sveučilišta u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama, odnosno partnerskoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj godini 2022./2023., koji ostaje otvoren do popunjavanja raspoloživih mjesta, odnosno do isteka dodijeljenih sredstava.

Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

Važeće razdoblje i trajanje mobilnosti 

Aktivnost u okviru Natječaja odnosi se na akademsku godinu 2022./2023., a realizira se u razdoblju od 1. listopada 2022. do 30. lipnja 2023. godine. 
Započeta aktivnost ne može se prekidati.

Broj zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja i trajanje aktivnosti

Broj zaposlenika kojima će se dodijeliti sredstva za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u trajanju od 5 dana po osobi odredit će se sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za akademsku godinu 2022./2023.

Vrste aktivnosti

Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) koji se prijavljuju za aktivnost podučavanja u okviru Natječaja jest održavanje najmanje 8 sati nastave na gostujućoj instituciji.
Uvjet za mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) koji se prijavljuju za aktivnost osposobljavanja u okviru Natječaja jest pohađanje tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji prihvatne inozemne ustanove. Aktivnosti koje se realiziraju trebaju pridonositi poboljšanju vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta; rad  prema  modelu  „job-shadowing“  tj.  praćenje  rada kolega  na  inozemnoj  ustanovi  pri obavljanju njihovih stručnih poslova.

Gdje je moguće realizirati mobilnost 

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, a koje su nositelji Erasmus+ povelje te iznimno u drugim programskim i partnerskim zemljama

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) na visokoškolskim institucijama sa sjedištem u zemljama Europske Unije, a koje su nositelji Erasmus+ povelje te iznimno u drugim programskim i partnerskim zemljama

Sveučilište ima sklopljene sporazume (Inter-Institutional Agreement) sa sljedećim ustanovama:

Katolische Privatuniversität Linz, Linz, Austrija
Ülikool Tartu, Tartu, Estonija
Institut Catholique de Paris, Pariz, Francuska
Université Paris Sorbonne, Pariz, Francuska
Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, Francuska
Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Napulj, Italija
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italija
Gál Ferenc University, Szeged, Mađarska
Pazmany Peter Catholic University, Budimpešta, Mađarska
Katolische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Njemačka
Universidade Catolica Portuguesa – Instituto Ciencias da Saude, Porto, Portugal
Instituto Universitario da Maia, Maia, Portugal
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Varšava, Poljska
Uniwersytet papieski Jana Pawla II w Krakowie, Krakow, Poljska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Poljska
Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta, Teološka fakulteta), Ljubljana, Slovenija
Katolicka Univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovačka
IğdırUniversity, Iğdır, Turska
South-West University “Neofit Rilski“, Blagoevgrad, Bugarska
Katolische Hochschule, Nordrhein-Westfalen, Köln, Njemačka
Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, Rim, Italija
Kastamonu University, Kuzeykent, Turska
Istanbul Galata University, Istanbul, Turska
Universitatea de Vest din Timisoara, Temišvar, Rumunjska

Tko se može prijaviti 

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja (STA) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Za aktivnost – mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu osposobljavanja (STT) u programskim zemljama, odnosno u partnerskim visokoškolskim ustanovama mogu se prijaviti zaposlenici Sveučilišta izabrani u znanstveno-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, kao i zaposlenici stručnih službi Sveučilišta.

Plan rada

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu podučavanja (STA), zaposlenici u nastavi prilažu plan predavanja. Nastavni program mora uključivati program i izvedbeni plan nastave u dogovoru s inozemnom visokoškolskom ustanovom. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave. Nakon provedbe predmetnog natječaja, izmjene u nastavnom programu nisu moguće. Plan predavanja prilaže se na obrascu Mobility Agreement for Teaching.

Uz prijavu na Natječaj za mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT), zaposlenici u nastavi i izvan nastave prilažu plan rada koji treba sadržavati plan aktivnosti, očekivane rezultate i utjecaj koji će boravak imati na obavljanje aktivnosti u sklopu postojećeg radnog mjesta.

Prilikom izrade plana aktivnosti, planirana dužina boravka na prihvatnoj ustanovi mora biti u skladu s opsegom aktivnosti koje će se realizirati. Plan rada prilaže se na obrascu Mobility Agreement for Training.

Postupak prijave

Prijava na Natječaj treba sadržavati sljedeće dokumente:

 • Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku)
 • Životopis – Europass format (na engleskom jeziku)
 • Mobility Agreement for Teachingili Mobility Agreement for Training (obrazac mora biti potpisan od strane kandidata, ovlaštene osobe Sveučilišta i ovlaštene osobe odabranog stranog sveučilišta).

Obrasce je potrebno ispuniti na računalu, ispisati i potpisati.
Samoprocjena znanja stranog ili stranih jezika treba se temeljiti isključivo na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
Prijave s popratnom dokumentacijom dostavljaju se osobno putem Urudžbenog zapisnika s naznakom: Za ERASMUS+ Natječaj. 
Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

Rok za prijavu

Prijave na Natječaj moguće su u niže navedenom roku, osim u srpnju i kolovozu 2022. godine, kada prijave nisu moguće.

 • kandidati se mogu prijaviti do svakog 20. u mjesecu (osim u srpnju i kolovozu 2022.) od datuma objave Natječaja, a najkasnije do 20. travnja 2023. godine.
 • radi mogućnosti dovršavanja administrativnih procesa i isplate sredstava, kandidati se trebaju prijaviti minimalno 2 mjeseca prije datuma polaska na mobilnost.

Natječaj ostaje otvoren do isteka dodijeljenih sredstava ili do gore naznačenih datuma. Rezultati se objavljuju na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta, a svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima i putem elektroničke pošte.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Rangiranje kandidata i objava rezultata

Pri rangiranju zaposlenika u nastavi vrednuje se:

 • znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička kompetencija kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

Pri rangiranju zaposlenika izvan nastave vrednuje se:

 • iskustvo kandidata (50%)
 • kvaliteta i ugled visokoškolske institucije domaćina (30%)
 • kvaliteta prijavljenog programa rada (20%)

Rangiranje kandidata po kategorijama mobilnosti provodi Povjerenstvo Sveučilišta, u sastavu od tri člana, u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na Natječaj.

Žalbeni postupak

Protiv odluke o rang listi kandidata može se Povjerenstvu podnijeti žalba u roku od 24 sata od objave odluke o konačnoj rang listi sudionika mobilnosti. Žalba se podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Povjerenstvo čija odluka je konačna.

Iznosi financijske potpore 

Životni troškovi (dnevni iznos po sudioniku) s obzirom na odredište mobilnosti:

 • Grupa zemalja A  (Norveška, Danska, Luksemburg, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn – 144 EUR
 • Grupa zemalja B (Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal) –128 EUR
 • Grupa zemalja C (Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Makedonija)  – 112 EUR

Dnevni iznos po sudioniku u gore iznesenim vrijednostima obračunava se za aktivnosti do 14 dana, za aktivnosti od 15 do 60 dana utvrđuje se 70% navedenog iznosa.

Putni troškovi:

Putna udaljenost

Standardno putovanje

„Zeleno“ putovanje

10 – 99 km                   

23 EUR

 

100 – 499 km             

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km           

275 EUR

320 EUR

2000 – 2999 km          

360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km          

530 EUR

610 EUR

4000 – 7999 km          

820 EUR

 

8000 km ili više          

1500 EUR

 

 Osobe s posebnim potrebama

Osobe s posebnim potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova. Osobe s posebnim potrebama koje žele ostvariti pravo na dodatnu financijsku potporu, nakon odabira na Natječaju, a prije odlaska na mobilnost, obvezne su priložiti:

 • Prijavni obrazac za dodjelu dodatne financijske potpore osobama s posebnim potrebama

Daljnji postupak odabira i dodjele sredstava provodi nadležna Agencija.

Osiguranje

Osobe koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u područnom uredu HZZO-a mogu na zahtjev besplatno dobiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) koja vrijedi u svim zemljama članicama Europske unije.

Nakon realizacije mobilnosti

Najkasnije tri dana nakon povratka iz inozemstva osobe u okviru realizirane aktivnosti dužne su Sveučilištu dostaviti:

 • Izjavu inozemne prihvatne ustanove (potvrda inozemne ustanove u kojoj se navodi točno razdoblje boravka)
 • Izvješće o realizaciji mobilnosti (u elektroničkom obliku u sustavu Mobility Tool+)

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Sveučilišni ECTS koordinator: izv. prof. dr. sc. Luka Šešo ⇒ e-mail: luka.seso@unicath.hr
Maja Škvorc, mag. hist. art. et mag. philol. ital. ⇒ e-mail: maja.skvorc@unicath.hr

Za sve dodatne detalje konzultirati Erasmus+ Programme Guide te mrežne stranice Agencije za mobilnost i programe EU.

Prilozi:

1. Prijavni obrazac
2. Mobility Agreement for Teaching
3. Mobility Agrement for Training
4. Europass obrazac
5. Obrazac za sudionike s posebnim potrebama

KLASA: 605-01/22-02/001
URBROJ: 498-03-02-04-22-002
Zagreb, 9. svibnja 2022.

****