Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

  1. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent u punom radnom vremenu (100 %), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje komunikacijske znanosti,
  2. za izbor tri nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice,
  3. za izbor dva nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice,
  4. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice,
  5. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KB Dubrava,
  6. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana otorinolaringologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice,
  7. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička citologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KB Merkur,
  8. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, u dijelu radnog vremena (20 %), u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana urologija, iz redova zaposlenika nastavne baze Hrvatskog katoličkog sveučilišta KBC Sestre milosrdnice.
  9. za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor u punom radnom vremenu (100%), u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na Natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, br. 119/22) te drugim podzakonskim aktima i općim aktima Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Prijava na Natječaj mora sadržavati:

– životopis

– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu

– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– presliku dokaza o stečenom akademskom nazivu i stupnju

– presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje ako je izbor u znanstveno zvanje proveden

– dokaz o ispunjavanju kriterija nastavnog i znanstveno-stručnog doprinosa

– dokaz o ispunjavanju kriterija institucijskog doprinosa (za točku 9.)

– popis znanstvenih i stručnih radova

– separate radova

Prednost pri zapošljavanju na radno mjesto pod točkom 1. imat će pristupnici koji imaju objavljene znanstvene radove i iskustva nastave iz područja odnosa s javnostima i kriznog komuniciranja te s praktičnim iskustvom iz područja televizijskog novinarstva.

Prijava na Natječaj se, uz priloženu navedenu dokumentaciju, obvezno podnosi putem obrasca dostupnog na poveznici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/prijava-na-radno-mjesto/nastava .

U prijavi je obvezno navesti na koju točku Natječaja se podnosi prijava.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Na radno mjesto ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova radnog mjesta te koeficijent složenosti poslova radnog mjesta navedeni su u Pravilniku o ustroju na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/dokumenti.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na Natječaj, pozvati se na pravo prednosti te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na Natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

REKTOR

                                                                                                     prof. dr. sc. Željko Tanjić

Hrvatsko katoličko sveučilište