HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Na temelju odluke Senata (KLASA: 100-01/21-02/03, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-23) Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor i na radno mjesto izvanredni profesor u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje teologija.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine, broj 122/17), Pravilnikom o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta te drugim aktima Sveučilišta.

Prijava na Natječaj mora sadržavati:
– životopis,
– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
– presliku dokaza o stečenom akademskom stupnju,
– presliku odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje ovlaštene ustanove za provođenje postupka izbora,
– presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ako su birani ,
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
– popis znanstvenih i stručnih radova,
– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijava na Natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.
Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Na Natječaj se ne može prijaviti osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.
Opis poslova i koeficijent složenosti poslova radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/dokumenti.
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na Natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.
Za pristupnike koji se u prijavi na Natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje. Hrvatsko katoličko sveučilište osobne podatke pristupnika prikuplja i obrađuje sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

Hrvatsko katoličko sveučilište