Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – Informatički savjetnik, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci – 1 izvršitelj.

Osim ispunjavanja općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici za radno mjesto trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen sveučilišni diplomski studij ili stručni diplomski studij iz tehničkog ili drugog odgovarajućeg područja
  • najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima iz područja računalno-komunikacijskih mreža
  • poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost ima engleski jezik)
  • napredno znanje rada na računalu.

U prijavi na Natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona/mobitela) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu na Natječaj pristupnici moraju priložiti:

– životopis

– domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu

– dokaz o završenom sveučilišnom diplomskom studiju ili stručnom diplomskom studiju

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina (pisani dio testiranja) i razgovora s kandidatima (intervju).

Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr, istovremeno s objavom Natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz Natječaja.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr.

Kandidat koji se u prijavi na Natječaj poziva na pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Za pristupnike koji se u prijavi na Natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rješenje o prijmu izabranog kandidata dostavlja se javnom objavom na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama. Prijava na Natječaj se, uz priloženu navedenu dokumentaciju, obvezno podnosi putem obrasca dostupnog na poveznici Hrvatskog katoličkog sveučilišta https://www.unicath.hr/prijava-na-radno-mjesto s naznakom: ”ZA NATJEČAJ OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA (navesti broj narodnih novina) ….”.

Pristupnici su obvezni naznačiti za koju točku natječaja podnose prijavu.

Pristupnici su dužni u rubriku molba navesti ukoliko žele testirati poznavanje svjetskog jezika različitog od engleskog jezika.

 

REKTOR

                                                                                                     prof. dr. sc. Željko Tanjić

Hrvatsko katoličko sveučilište