HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje asistent, na radno mjesto asistent, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest na projektu IP-2020-02-8706 Topografija srednjovjekovne Zagrebačke županije (14.-16. stoljeće) financiranog od Hrvatske zaklade za znanost; temeljem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02-3235), na određeno vrijeme od 4 godine, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17 te općim aktima Sveučilišta.

 

Obvezni uvjeti:

 • završen diplomski studij povijesti,
 • prosjek ocjena na prethodnim razinama studija povijesti koji osigurava upis i ispunjenje uvjeta nužnih za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz povijesti,
 • priložiti Dopunsku ispravu o studiju

 

Dodatni kriteriji (sukladno opisanom profilu asistenta (doktoranda) u projektnoj prijavi IP-2020-02-8706):

 • jasno iskazan interes za izučavanjem srednjovjekovne povijesti sa naglaskom na povijesnu topografiju
 • spremnost doktorirati u području teme projekta IP-2020-02-8706 te daljnjim znanstvenim usavršavanjem i razvojem karijere u području humanističkih znanosti, polje povijest
 • spremnost za usavršavanjem u inozemstvu
 • spremnost za timski i terenski rad
 • poznavanje latinskog jezika i latinskog paleografije
 • aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,

–   popis znanstvenih i stručnih radova,

–   uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

–   motivacijsko pismo,

–   dokumentaciju koja potvrđuje zadovoljavanje dodatnih kriterija ako ih pristupnik ima,

–   najmanje jednu preporuku sveučilišnog nastavnika.

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr te su određeni projektnom prijavom, radnim i financijskim planom projekta IP-2020-02-8706, po natječaju „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02-3235)“, shodno obavijesti od HRZZ-a.

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Svi kandidati biti će informirani o rezultatima pre-selekcijskog postupka od strane natječajnog povjerenstva. S odabranim užim krugom kandidata održat će se intervjui prema naknadno dogovorenim terminima.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

KLASA: 100-01/21-02/01

URBROJ: 498-03-02-01/2-21-06

 

Zagreb, 9. lipnja 2021. godine

 

                                                              PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                        prof. dr. sc. Gordan Črpić