HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 ZAGREB

 

Na temelju Obavijesti Hrvatske zaklade za znanost o rezultatima vrednovanja prijave na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) od 28. svibnja 2021. godine, KLASA: 003-21/21-02/01, URBROJ: 1-03/02-22-1 te Odluke Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta od 9. lipnja 2021. godine, KLASA: 100-01/21-02/03, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-06:

 

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

 1. za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija, za rad na projektu UIP-2019-04-7547 Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece, radno mjesto financirano od Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), na određeno vrijeme, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Merkaš.

 

Ugovor o radu s izabranim pristupnikom zaključuje se na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za razdoblje trajanja „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02-1523), a najduže u trajanju do 4 (četiri) godine. Ugovor o radu s izabranim pristupnikom zaključuje se nakon dobivene suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te općim aktima Sveučilišta.

 

Obvezni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij psihologije,
 • prosjek ocjena na prethodnim razinama studija psihologije koji osigurava upis i ispunjenje uvjeta nužnih za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije sukladno projektnoj prijavi DOK-2021-02-1523.

 

Dodatni kriteriji (sukladno projektnoj prijavi DOK-2021-02-1523 i projektu UIP-2019-04-7547):

 • interes i želja za znanstvenim usavršavanjem u području teme projekta UIP-2019-04-7547 te daljnjim razvojem karijere u području društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija,
 • poseban interes za longitudinalna istraživanja teme projekta UIP-2019-04-7547 te poznavanje metoda obrade longitudinalnih podataka,
 • izvrsnost u studiranja uz ostvarena postignuća tijekom prethodnih razina studija (npr. nagrade, priznanja, sudjelovanja na skupovima i projektima posebice u području teme projekta UIP-2019-04-7547),
 • izvrsne ocjene tijekom preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija psihologije iz predmeta u području statistike, istraživačke metodologije i razvojne psihologije,
 • tema diplomskog rada u području teme projekta UIP-2019-04-7547,
 • dobre vještine suradnje u timu,
 • aktivno znanje hrvatskoj jezika u govoru i pismu,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Ako pristupnik već nije upisao poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije, obvezan je upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije sukladno projektnoj prijavi DOK-2021-02-1523.

 

O projektu UIP-2019-04-7547

U siječnju 2020., počela je provedba uspostavnog istraživačkog projekta UIP-2019-04-7547 Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece (https://www.unicath.hr/d-e-c-i-d-e) pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Marine Merkaš. Ciljevi projekta su ispitati: a) motivaciju, navike i okolnosti korištenja DT te ometanje tehnologijom (OT) u roditelja, djece i obitelji, b) povezanost korištenja DT te OT u djece, roditelja i obitelji s razvojem i dobrobiti djece i c) OT tijekom interakcija roditelj-dijete te učinke OT na ponašanje djece. U sklopu projekta provest će se 4 studije (fokus grupe i intervjui, longitudinalno istraživanje, dnevnička studija i opažanje) s djecom od 0 do 13 godina i roditeljima, kojima se empirijski žele provjeriti hipoteze o diferencijalnoj osjetljivosti djece, roditelja i obitelji na učinke DT te OT, kao i postojanje neizravnih procesa djelovanja DT i OT na djecu. Projektom se planira stvoriti baza znanja o učincima DT na razvoj djece u obiteljskom kontekstu, koja bi onda poslužila svim akterima dječjeg razvoja za osmišljavanje različitih praktičnih programa utemeljenih na dokazima i usmjerenih umanjivanju negativnih, a poticanju pozitivnih učinaka DT na djecu. Očekuje se da doktorand svoj doktorski rad temelji na podatcima prikupljenim u projektu, odnosno longitudinalnoj studiji te se očekuje aktivno sudjelovanje u i rad na svim projektnim aktivnostima sukladno projektnoj prijavi DOK-2021-02-1523 i radnom planu projekta UIP-2019-04-7547.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,
 • presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva,
 • prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,
 • prijepis ocjena s preddiplomskog sveučilišnog studija psihologije,
 • prijepis ocjena s diplomskog sveučilišnog studija psihologije,
 • motivacijsko pismo,
 • dokumentaciju koja potvrđuje zadovoljavanje dodatnih kriterija ako ih pristupnik ima,
 • najmanje jednu preporuku sveučilišnog nastavnika,
 • uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Svi pristupnici koji zadovoljavaju uvjete natječaja pristupaju motivacijskom razgovoru. Odabir pristupnika bit će obavljen na temelju priložene dokumentacije i motivacijskog razgovora.

 

Prednost prilikom zapošljavanja imat će pristupnici koji pohađaju doktorski studij psihologije sukladno projektnoj prijavi DOK-2021-02-1523. Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti na temelju upisanog doktorskog studija psihologije dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje svoje pravo prednosti.

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr te su određeni projektom prijavom DOK-2021-02-1523, radnim i financijskim planom projekta UIP-2019-04-7547 i ugovorom „UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA ZAKLADE po natječaju „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“ (KLASA: 900-06/19-02/58, URBROJ: 0-19-01, dana 19. 12. 2019.).

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ DOK-2021-02-1523”.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

KLASA: 100-01/21-02/01

URBROJ: 498-03-02-01/2-21-08

 

Zagreb, 15. lipnja 2021. godine

 

                                                              PROREKTOR ZA ORGANIZACIJU I POSLOVANJE

                                                           prof. dr. sc. Gordan Črpić