HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Na temelju Obavijesti Hrvatske zaklade za znanost o rezultatima vrednovanja prijave na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) od 28. svibnja 2021. godine, KLASA: 003-21/21-02/01, URBROJ: 1-03/02-22-1 te Odluke Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta

 

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje asistent i na radno mjesto asistent, znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija ili znanstveno polje teologija, za rad na projektu UIP-2019-04-3212 „(Novi) etički i društveni izazovi digitalnih tehnologija u domeni zdravstvene skrbi (Digit-HeaL)“, radno mjesto financirano od Hrvatske zaklade za znanost temeljem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), na određeno vrijeme od 4 godine, pod mentorstvom doc. dr. sc. Ante Čartolovnog.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te općim aktima Sveučilišta.

 

Ugovor o radu s izabranim pristupnikom zaključuje se na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za razdoblje trajanja „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02-9366), a najduže u trajanju do 4 (četiri) godine. Ugovor o radu s izabranim pristupnikom zaključuje se nakon dobivene suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost.

 

Obvezni uvjeti:

  • završen diplomski studij filozofije ili teologije,
  • prosjek ocjena na prethodnim razinama studija filozofije ili teologije koji osigurava upis i ispunjenje uvjeta nužnih za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz filozofije sukladno projektnoj prijavi DOK-2021-02-9366.

 

Dodatni kriteriji:

  • interes za etičku problematiku novih digitalnih tehnologija u zdravstvenoj skrbi,
  • poseban interes za etičku i epistemološku problematiku objašnjive umjetne inteligencije (xAI),
  • spremnost doktorirati u području teme projekta UIP-2019-04-3212 te daljnjim znanstvenim usavršavanjem i razvojem karijere u području humanističkih znanosti,
  • fleksibilnost i spremnost rada u interdisciplinarnom timu,
  • aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu (minimum CEFR C1),
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu (minimum CEFR C1).

 

Ako pristupnik već nije upisao poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz filozofije, obvezan je upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz filozofije.

 

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis,

– presliku domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu,

– presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva,

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti uz odgovarajuće dokaze,

– popis znanstvenih i stručnih radova,

– prijepis ocjena s preddiplomskog sveučilišnog studija filozofije ili teologije,

– prijepis ocjena s diplomskog sveučilišnog studija filozofije ili teologije,

– uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– motivacijsko pismo,

– prijedlog doktorskog istraživanja na temu „Etičko-epistemološki izazovi objašnjive umjetne inteligencije (xAI) u zdravstvenoj skrbi“

– dokumentaciju koja potvrđuje zadovoljavanje dodatnih kriterija ako ih pristupnik ima,

– najmanje jednu preporuku sveučilišnog nastavnika.

 

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zakonske prepreke.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta www.unicath.hr te su određeni projektnom prijavom DOK-2021-02-9366, radnim i financijskim planom projektne prijave i radnim i financijskim planom projekta UIP-2019-04-3212 i ugovorom „UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA ZAKLADE po natječaju „Uspostavni istraživački projekti, rok UIP-2019-04“ (KLASA: 700-02/19-01/01, URBROJ: 1-05/20-19-192, dana 19. 12. 2019.).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Svi kandidati biti će informirani o rezultatima pre-selekcijskog postupka od strane natječajnog povjerenstva. S odabranim užim krugom kandidata održat će se intervjui prema naknadno dogovorenim terminima.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) te Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: ”ZA NATJEČAJ DOK-2021-02-9366”.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište

 

 

KLASA: 100-01/2102/01

URBROJ: 498-03-02-01/2-21-09

Zagreb, 14. srpnja 2021. godine